PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Budżetu

Referat Budżetu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Z-ca Dyrektora Wydziału / Kierownik: Natalia Jaworska
ul. Kartuska 5
pokój nr 403
tel.: (+48 58) 526 80 02
fax: (+48 58) 526 80 01
e-mail: natalia.jaworska@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

 • koordynowanie i przygotowywanie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych,
 • koordynowanie przygotowania budżetu inwestycyjnego Miasta i Wydziału oraz wieloletniej prognozy finansowej w zakresie działania Wydziału,
 • koordynowanie zmian do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w zakresie działania Wydziału, w tym przygotowywanie analiz i wniosków o zmiany,
 • monitorowanie finansowego wykonania budżetu inwestycyjnego Miasta i Wydziału oraz wieloletniej prognozy finansowej w zakresie działania Wydziału,
 • współudział w przygotowywaniu i aktualizacji strategii rozwoju Miasta oraz jej programów operacyjnych, przygotowywanie sprawozdań finansowych z wykonania:
  • wieloletniej prognozy finansowej w zakresie działania Wydziału,
  • budżetu inwestycyjnego,
  • budżetu Wydziału,
 • prowadzenie ewidencji środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów inwestycyjnych Miasta, sprawdzanie zgodności z budżetem dokumentów rozliczeniowych projektów inwestycyjnych Miasta,
 • analiza dokumentów, w tym finansowych, jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie zleconym przez Prezydenta,
 • opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw dla jednostek organizacyjnych/spółek do prowadzenia zamówień publicznych dla powierzonych projektów,
 • koordynacja portfela projektów inwestycyjnych Miasta poprzez:
  • monitorowanie i prognozowanie zaangażowania środków finansowych, umożliwiające efektywne i elastyczne ich wykorzystanie na poziomie portfela,
  • wypracowanie standardów/procedur dla wszystkich rodzajów projektów: standardy komunikacji, standardy planowania czasu w projekcie, standardy organizacji, standardy kontroli i monitorowania, standardy oceny korzyści z projektów (ewaluacja),
 • zbieranie i opracowywanie na potrzeby władz Miasta informacji zarządczej w zakresie wdrażania projektów inwestycyjnych i stanu portfela projektów inwestycyjnych,
 • wykonywanie zadań z zakresu nadzoru merytorycznego i finansowego nad Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska.