PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Bioróżnorodności

Referat Bioróżnorodności
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

p.o. Kierownika: Marcin Tryksza
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
pokój nr 14
tel.: (+48 58) 768 82 11
e-mail: marcin.tryksza@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • udział w realizacji polityki ekologicznej w zakresie przyrody, rolnictwa i leśnictwa w tym:
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony przyrody, kształtowania terenów zieleni, edukacji ekologicznej oraz innych działań w zakresie zadań Referatu,
  • opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji finansowej na urządzenie terenów zieleni przez podmioty wymienione w tiret pierwszym oraz udzielanie i rozliczanie przyznanych dotacji,
  • inicjowanie, realizowanie i koordynowanie działań w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju oraz zachowania i rozwoju bioróżnorodności,
 • podejmowanie działań związanych z edukacją ekologiczną oraz podnoszeniem świadomości mieszkańców w zakresie zmian klimatu,
 • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem, utrzymaniem oraz sprawowaniem nadzoru nad pomnikami przyrody, stanowiskami dokumentacyjnymi przyrody nieożywionej, użytkami ekologicznymi i zespołami przyrodniczo – krajobrazowymi,
 • wykonywanie zadań związanych z gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa i Miasta Gdańska, w tym:
  • zlecanie wykonania inwentaryzacji i planów urządzenia lasów,
  • przygotowywanie do zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów,
  • uznawanie gruntów leśnych za lasy ochronne,
  • nadzór nad gospodarką leśną oraz wydawanie decyzji o wyrębie,
 • wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją lasu,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
  • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 • prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ochronie na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, w tym wydawanie zaświadczeń,
 • prowadzenie zadań z zakresu łowiectwa, w tym:
  • współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich z dzierżawcami/zarządcami obwodów łowieckich i nadleśnictwem,
  • opiniowanie dzierżaw obwodów łowieckich polnych,
  • rozliczanie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
  • wydawanie decyzji w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,
  • opiniowanie rocznych planów łowieckich sporządzonych przez dzierżawców obwodów łowieckich,
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
  • przyjmowanie zgłoszeń szkód w uprawach i płodach rolnych w celu komisyjnego szacowania szkód.