PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej

A
A
Zgodnie z art. 6, ust. 1, pkt 5), ppkt g) ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku (tekst jednolity; Dz.U.2019.1429 z późn. zm.) podmioty wykonujące zadania publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mają obowiązek udostępniania informacji publicznej w zakresie majątku publicznego, w tym o udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego pomocy publicznej.

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity; Dz.U.2020.708) w art. 41, ust. 2 określa zakres udostępnianej informacji i dotyczy wskazania podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną, beneficjenta pomocy publicznej, informacji o wielkości i formie udzielonej mu pomocy publicznej oraz o jej przeznaczeniu, podstawie prawnej, a także podmiotach udzielających pomocy publicznej.

Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej określają przepisy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Każdy projekt programu pomocowego, w tym przewidujący udzielenie pomocy w ramach wyłączeń grupowych, oraz pomocy indywidualnej, w tym pomocy indywidualnej na restrukturyzację, wymaga uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W opinii tej Prezes stwierdza, czy wsparcie przewidziane w projekcie spełnia przesłanki pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE Komisja musi zostać poinformowana o wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy publicznej. Państwo członkowskie nie może wprowadzać w życie projektowanych środków dopóki Komisja nie wyda decyzji końcowej. Prezes UOKiK zawiadamia Komisję Europejską o zamiarze udzielenia wsparcia przedsiębiorcy przez polski organ administracji lub inny podmiot publiczny. Do momentu podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie zgodności notyfikowanego (zgłoszonego) wsparcia z prawem wspólnotowym, państwo członkowskie ma obowiązek wstrzymać się z jego udzieleniem. W toku postępowania wyjaśniającego przed Komisją, Prezes UOKiK, przy współpracy innych organów i podmiotów w tym beneficjentów pomocy, przekazuje w imieniu polskich władz dane oraz dokumenty, o które wnioskuje Komisja Europejska, a także odpowiada na stawiane przez nią pytania. Zgłoszeniu podlega każdy rodzaj wsparcia, z wyjątkiem pomocy de minimis oraz pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych.

Informacje dotyczące zasad udzielania i rozliczania pomocy publicznej, sporządzania sprawozdań, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wykaz funkcjonujących w Polsce programów pomocowych można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie: www.uokik.gov.pl, w zakładce: pomoc publiczna.

Wszystkie podmioty udzielające pomocy publicznej, w tym Gmina Miasta Gdańska, zobowiązane są do przekazywania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy lub informacji o nieudzieleniu pomocy (tzw. sprawozdania zerowe). Informacje te są gromadzone w bazie danych SHRIMP – Systemie Harmonogramowania, Raportowania i Monitorowania Pomocy.

Na podstawie zebranych danych opracowywane jest sprawozdanie zbiorcze o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom przez Gminę Miasta Gdańska w roku poprzednim. Raporty oraz wartości udzielonej przedsiębiorcom pomocy publicznej w poszczególnych latach zaprezentowane zostały poniżej.

Gmina Miasta Gdańska udzieliła przedsiębiorcom pomocy publicznej o następujących wartościach brutto w poszczególnych latach:

 

     

 • 2019 rok: 41 053 606,64 PLN / 9 572 992,14 EURO
 • 2018 rok: 22 783 770,55 PLN / 5 356 511,67 EURO
 • 2017 rok: 29 784 920,64 PLN / 7 015 138,92 EURO
 • 2016 rok: 32 256 194,27 PLN / 7 382 127,88 EURO
 • 2015 rok: 27 981 162,96 PLN/ 6 658 690,40 EURO
 • 2014 rok: 17 860 788,63 PLN / 4 253 336,72 EURO  
 • 2013 rok: 11 601 514,90 PLN / 2 765 785,98 EURO
 • 2012 rok: 9 032 143,18 PLN / 2 166 907,56 EURO
 • 2011 rok: 4 317 008,08 PLN / 1 057 909,28 EURO
 • 2010 rok: 14 688 851,34 PLN / 3 687 342,84 EURO
 • 2009 rok: 18 502 999,41 PLN / 4 341 740,75 EURO
 • 2008 rok: 11 232 198,19 PLN / 3 206 918,44 EURO
 • 2007 rok: 7 921 682,58 PLN / 2 091 571,53 EURO

 


Pliki do pobrania - Sprawozdanie zbiorcze o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom przez Gminę Miasta Gdańska za rok:

 

 

 

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia  2004 r.  (Dz.U.2020.708.t.j.) określa obowiązek podmiotów udzielających pomocy publicznej sporządzania i przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym.  Sprawozdania zawierają w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy.
Sprawozdania albo informacje, o których mowa  powyżej, przekazuje się w formie elektronicznej  na formularzach zamieszczonych w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, z wykorzystaniem aplikacji Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej (SRPP).

 

Gmina Miasta Gdańska udzieliła pomocy publicznej w rolnictwie lub  rybołówstwie  o następujących wartościach:

2019 rok: 125 736,88 PLN

2018 rok: 100 148,56 PLN

2017 rok: 108 966,92 PLN

 

Pliki do pobrania - Sprawozdanie o udzielonej pomoc publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie


 

Gmina Miasta Gdańska udzieliła pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie (innej niż de minimis) o następujących wartościach:

 

 • 2016 rok: 110 419,75 PLN
 • 2015 rok: 106 346,44 PLN
 • 2014 rok:   99 975,71 PLN
 • 2013 rok: 112 035,38 PLN
 • 2012 rok: 149 701,93 PLN

 


Pliki do pobrania - Sprawozdanie o udzielonej pomoc publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie (innej niż de minimis)

 


Gmina Miasta Gdańska udzieliła pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie (de minimis) o następujących wartościach:

   • 2016 rok: 1 210,21 EURO
   • 2015 rok:  2 565,08 EUR
   • 2014 rok:  2 525,53 EURO
   • 2013 rok: 180,32 EURO
   • 2012 rok: 197,20 EURO

 

Pliki do pobrania - Sprawozdanie o udzielonej pomoc publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie (de minimis)