Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych w Gdańsku - optymalizacja i zwiększenie oferty dla gdańszczan

Planowane zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych w Gdańsku mają charakter reorganizacyjny i optymalizacyjny. Ich celem jest przede wszystkim uporządkowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach nauczania, pełniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury w oparciu o warunki demograficzne oraz dostosowanie dodatkowej oferty edukacyjnej do oczekiwań gdańszczan i wymagań czasu poprzez zintegrowanie jej na obszarze całego Gdańska.

A
A

W lutym br. do Rady Miasta Gdańska trafi pakiet uchwał dotyczacych planowanej zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych w Gdańsku. Zmiany mają charakter reorganizacyjny i optymalizacyjny. Ich celem jest przede wszystkim uporządkowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach nauczania, pełniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury w oparciu o warunki demograficzne oraz dostosowanie dodatkowej oferty edukacyjnej do oczekiwań gdańszczan i wymagań czasu poprzez zintegrowanie jej na obszarze całego Gdańska.

Celem zmian jest poprawa warunków nauczania uczniów i pracy nauczycieli, efektywniejsze wykorzystanie budynków oświatowych - poprzez ich wypełnienie i racjonalne gospodarowanie, ale co najważniejsze uporządkowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach nauczania - ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego, którego absolwenci w zasadzie nie zasilają grupy pozostającej bez zatrudnienia, po ukończeniu edukacji. Warto podkreślić, iż rozwijanie oferty szkolnictwa zawodowego jest nie tylko jednym z priorytetów władz Gdańska ale i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

- Zaproponowane zmiany są efektem rzetelnych analiz, które miały odpowiedzieć na pytania: jak kształcić efektywnie, przy jednoczesnej racjonalizacji oferty i kosztów - podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

25 z 36 przedstawionych Radzie Miasta Gdańska uchwał będzie miała charakter porządkujący - wygaszający szkoły z powodu zmian ustawowych (Ustawie o systemie oświaty). Kolejnych 11 projektów to uchwały, których przyjęcie spowoduje trwałe i pozytywne zmiany w ofercie edukacyjnej Miasta. Zostaną bowiem połączone placówki oferujące podobne kierunki nauczania lub znajdujące się w sąsiedztwie - pozwalające na efektywniejsze wykorzystanie zasobu miasta w postaci budynków.

Jednym z nadrzędnych celów przyświecających reorganizacji jest zwiększenie i polepszenie oferty dla gdańszczan. Wśród zmian o takim charakterze na pewno wymienić trzeba WŁĄCZENIE Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej do struktur Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, co pozwoli na pełniejsze przygotowanie oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych centralnie organizowanych, ale także oferty aktywności fizycznej w dzielnicach. Oferta ta musi być skoordynowana z ofertą sportową realizowaną w placówkach szkolnych. GOKF i MOSiR posiadają w swoich zasobach infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, po połączeniu tych instytucji będzie ona zarządzana w jednolity sposób.

Równie istotne są działania na rzecz zmiany formuły funkcjonowania Pałacu Młodzieży w Gdańsku. Jednostka według planu przeznaczona jest do likwidacji formalnej, tj. nie ma funkcjonować już jako placówka oświatowa, ale NIE OZNACZA to absolutnie likwidacji oferty proponowanych przez nią zajęć pozaszkolnych. Nowa formuła ma być bardziej mobilna, bardziej zdecentralizowana – w części przeniesiona do innych obszarów miasta, co doprowadzić ma do objęcia działaniami jeszcze większej liczby gdańskich dzieci i młodzieży. Zmiana zakłada również wzrost liczby zajęć nieodpłatnych lub nieodpłatnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o niższym statusie ekonomicznym. Stąd konieczność ulokowania części oferty bliżej mieszkańców innych dzielnic niż Śródmieście.

- Zaproponowane zmiany spowodują także przygotowanie szerszej - dodatkowej oferty edukacyjnej, dostępnej dla jeszcze większej liczby mieszkańców Gdańska, którzy dziś nie mogą z niej korzystać z powodów np. miejsca zamieszkania - zbyt odległego, by wykorzystać ofertę dostępną w dotychczasowych placówkach oświatowych - podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Niektóre zajęcia nadal będą musiały być realizowane bardziej centralnie ze względu na wymagania przestrzenne czy sprzętowe (pracownie). Ostateczny model funkcjonowania w przyszłości oferty pod nazwą Pałac Młodzieży (oferta pozaszkolnych zajęć kulturalno-artystycznych) wypracowana zostanie w oparciu o konsultacje z różnymi grupami zainteresowanych, a w celu skoordynowania reformy powołany będzie Zespół Dialogowy, który dodatkowo obejmie swoim działaniem zintegrowanie oferty świadczonej przez filie Gdańskiego Archipelagu Kultury - domy kultury oraz filie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na terenie Gdańska. Założenia nowego modelu nie wykluczają udziału podmiotów pozarządowych w roli usługodawcy dla poszczególnych elementów oferty.

Zgodnie z obowiązującą prawem Rada Miasta Gdańska na sesji w lutym podejmie uchwały intencyjne w sprawie reorganizacji sieci oświatowej. Uchwały likwidacyjne muszą zostać podjęte do czerwca tego roku.

Szczegóły proponowanych zmian znajdują się w dołączonej prezentacji.

Zmiany siatki oświatowej w Gdańsku (92 KB)

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe