Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Żałoba w szkole - jak pomóc ją przeżyć uczniom?

Psycholodzy i pedagodzy gdańskich szkół wezmą udział w wykładach rozpoczynających cykl szkoleń „Żałoba dzieci i młodzieży” – szkolenie specjalistyczne w ramach programu Tumbo Pomaga. Podczas spotkań omawiane będą tematy związane z przeżywaniem żałoby społeczności szkolnej w wyniku śmierci samobójczej, zabójstwa czy nieszczęśliwego wypadku. – Niestety nie unikniemy tematu przeżywania żałoby w szkołach. To temat trudny, o którym warto i trzeba dyskutować – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. po

A
A

Psycholodzy i pedagodzy gdańskich szkół wezmą udział w wykładach rozpoczynających cykl szkoleń „Żałoba dzieci i młodzieży” – szkolenie specjalistyczne w ramach programu Tumbo Pomaga. Podczas spotkań omawiane będą tematy związane z przeżywaniem żałoby społeczności szkolnej w wyniku śmierci samobójczej, zabójstwa czy nieszczęśliwego wypadku. – Niestety nie unikniemy tematu przeżywania żałoby w szkołach. To temat trudny, o którym warto i trzeba dyskutować – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej. - Przeżywanie żałoby może mieć wpływ na uczenie się i zachowanie się ucznia. A dorośli powinni wiedzieć, jak się z tym tematem zmierzyć.

Spotkanie w ramach szkolenia odbędzie się 15 kwietnia w Centrum Szkoleniowym Gdańskiego Parku Technologicznego.

Tematyka wykładów opracowana została z myślą o psychologach i pedagogach szkolnych, którzy nie są  specjalistami w zakresie istniejących form pomocy, jakich można udzielić dzieciom i młodzieży w trudnym okresie żałoby. Warsztaty pozwolą pogłębić wiedzę na ten temat oraz rozwiną praktyczne umiejętności pracy z osieroconymi.

Istotnym punktem spotkania będzie prezentacja portalu pomocowego www.tumbopomaga.pl, adresowanego zarówno do małych i młodych żałobników, jak i wszystkich chcących im pomóc w tym trudnym okresie.

PROGRAM SZKOLENIA:

09.00–10.00 Rejestracja uczestników
10.00–10.10 Otwarcie konferencji

SESJA I – P R O C  E S  Ż A Ł O B Y (moderator: Maria Rogiewicz)

10.10–10.30 Prezentacja programu „Tumbo Pomaga” – Alicja Stolarczyk
10.30–11.30 Proces żałoby u dzieci i młodzieży – Maria Rogiewicz
11.30–12.00 Śmierć w wyniku samobójstwa, zabójstwa, nieszczęśliwego wypadku, kataklizmu a przebieg żałoby – Małgorzata Tartas
12.00–12.15 Podsumowanie i dyskusja
12.15–12.30 P r z e r w a  n a  k a w ę

SESJA II – F O R M Y W S P A R C I A (moderator: Agnieszka Paczkowska)

12.30–13.00 Potrzeby duchowe osieroconych – ks. Piotr Krakowiak SAC
13.00–13.30 Żałoba w szkole – Agnieszka Paczkowska
13.30–14.00 Śmierć samobójcza w szkole – opis przypadku – Agata Kowalska
14.00–14.30 Podsumowanie i dyskusja

W li­sto­pa­dzie 2014 roku po­wstał por­tal tumbopomaga.pl, któ­re­go in­au­gu­ra­cję po­łą­czo­no z kon­fe­ren­cją dla psy­cho­lo­gów, na­uczy­cie­li i pe­da­go­gów szkol­nych, zatytu­ło­wa­ną "Za­po­mnia­ni ża­łob­ni­cy – o ża­ło­bie wśród dzie­ci i mło­dzie­ży". Por­tal przygotowa­ny zo­stał także z myślą o naj­bliż­szych osie­ro­co­nych, czyli ro­dzi­cach, nauczycielach i ró­wie­śni­kach, czę­sto bez­rad­nych i nie­umie­ją­cych pomóc. Słu­żyć ma on jako plat­for­ma wy­mia­ny myśli i do­świad­czeń na temat ża­ło­by oraz spo­so­bów wspar­cia.

Waż­nym ele­men­tem pro­gra­mu było uru­cho­mie­nie tum­bo­li­nii, czyli te­le­fo­nu zaufania 800 111 123 skie­ro­wa­ne­go do wszyst­kich ad­re­sa­tów por­ta­lu, a ob­słu­gi­wa­ne­go przez psy­cho­lo­gów i psy­cho­te­ra­peu­tów. Dzwo­nić mogą za­rów­no sami osie­ro­ce­ni, jak i ich ro­dzi­na, osoby z oto­cze­nia lub przy­pad­ko­wi świad­ko­wie śmier­ci, wcią­gnię­ci w dra­mat dziec­ka. Tum­bo­li­nia czyn­na jest od po­nie­dział­ku do piąt­ku w go­dzi­nach od 12.00 do 18.00, ale można na­grać wia­do­mość na au­to­ma­tycz­nej se­kre­tar­ce.

Po­my­sło­daw­cą i re­ali­za­to­rem pro­gra­mu jest Fun­da­cja Ho­spi­cyj­na. Szkolenia realizowane są dzięki środkom Miasta Gdańsk.

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)