Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty o rozwoju układu transportowego Gdańska

W piątek 4 września w godz. 12.00-15.00 w budynku Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 (Sala Akwen, I piętro) odbędą się pierwsze z pięciu zaplanowanych warsztatów eksperckich „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” (SUiKZP) Gdańska. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie „Rozwojowi układu transportowego Gdańska”.

A
A

Podczas warsztatów zaproszeni eksperci reprezentujący różne dziedziny wiedzy i różne środowiska przedstawią swoje stanowiska dotyczące zagadnienia. Podczas warsztatów, prowadzonych przez profesora Piotra Lorensa (przewodniczącego Rady Studium), głos w dyskusji zabiorą członkowie Rady Studium: mgr inż. Maciej Berendt, inż. Mateusz Hoppe oraz mgr inż. Grzegorz Długosz (członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej), mgr inż. arch. Marek Nakonieczny (z-ca przewodniczącego MKUA), dr inż. Jan Bogusławski (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji oddział Gdańsk) i dr inż. Karolina Krośnicka (Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział Gdańsk).

Do udziału w dyskusji zaproszono również innych członków Rady Studium, członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek miejskich.

Uchwała w sierpniu
Przypomnijmy, że w sierpniu radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia najważniejszego dokumentu, który będzie kreował politykę przestrzenną naszego miasta na najbliższe lata: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” Miasta Gdańska. Do sporządzenia nowego Studium przystąpiono w wyniku przeprowadzonych analiz w 2014 roku, które wykazały nieaktualność obowiązującego od 2007 r. dokumentu Studium. Analizy te zidentyfikowały zmiany uwarunkowań i wnioski, które powinny być rozpatrzone po przystąpieniu do Studium oraz nowe szczegółowe opracowania planistyczne. Przygotowania poprzedzone kilkumiesięczną kampanią informacyjną.

Warsztaty eksperckie i spotkania z radami dzielnic
Zgodnie z harmonogramem prac nad Studium, we wrześniu i w październiku  zaplanowano pięć tematycznych warsztatów eksperckich. Podczas tych warsztatów eksperci zajmą się:
- rozwojem układu transportowego (4 września);
- ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego (18 września);
- tematem dobro publiczne a dobro prywatne w planowaniu przestrzennym (25 września);
- rozwojem policentrycznym Gdańska (16 października);
- kwestią stymulowania rozwoju gospodarczego Gdańska (30 października).
Równocześnie w październiku i listopadzie odbędą się spotkania z radami dzielnic w trakcie których planiści z BRG będą pomagać przedstawicielom mieszkańców w formułowaniu wniosków do Studium. Efektem tych prac ma być wypracowanie modeli rozwojowych miasta, uwarunkowań i założeń do nowego Studium.
Kolejny etap prac nad Studium zakończy się wiosną przyszłego roku publiczną prezentacją założeń do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)