Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

PUP wyda pół miliona zł na rozwój pracodawców i pracowników

Specjalną ofertę w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dla pracodawców przygotował Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. Planuje przeznaczyć ponad pół miliona złotych na sfinansowanie, w części lub w całości, wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym pracodawców oraz pracowników. Nabór wniosków trwa!

A
A

Specjalną ofertę w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dla pracodawców przygotował Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. Planuje przeznaczyć ponad pół miliona złotych na sfinansowanie, w części lub w całości, wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym pracodawców oraz pracowników. Nabór wniosków trwa!

Dla lokalnych przedsiębiorców wakacyjne miesiące mogą okazać się naprawdę bardzo gorące. Wszystko za sprawą najnowszej oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, który od 3 lipca otworzył nabór wniosków o sfinansowanie kosztów związanych z doskonaleniem zawodowym. Ze środków KFS mogą skorzystać zarówno sami pracodawcy, jak i ich pracownicy (pod warunkiem ukończenia przez nich 45. roku życia). Z podjęciem decyzji nie warto zwlekać, na prawidłowo wypełnione zgłoszenia Urząd będzie czekać tylko do 31 lipca.

Otrzymane z urzędu środki można przeznaczyć na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego możliwe jest sfinansowanie:

  • Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorcównie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

Uwaga! Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy:

  • uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego
  • nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

 

Co ma zrobić zainteresowany pracodawca?

Druk wniosku o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców dostępny jest w siedzibie PUP w Gdańsku (ul. 3 Maja 9) oraz na stronie internetowej www.pup.gda.pl, w strefie dla pracodawców i przedsiębiorców, w zakładce „Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców / Kształcenie pracowników i pracodawców”.

We wniosku pracodawca szczegółowo określa i uzasadnia swoje potrzeby. Wymienia, na jakie kursy, egzaminy, czy studia dyplomowe chciałby wysłać swoich pracowników lub z jakich form kształcenia ma zamiar skorzystać sam. Konieczne jest podanie przewidywalnych kosztów, dlatego wcześniej należy we własnym zakresie przeprowadzić ogólne rozeznanie oferty dostępnej na rynku, pamiętając oczywiście o wyżej wymienionych limitach dofinansowania.

Złożone w kancelarii PUP lub przesłane pocztą wnioski pracodawców będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PUP, bezpośrednio (pokój 111) lub drogą telefoniczną, czy mailową. Zapraszamy!

 

Środki na realizację potrzeb szkoleniowych pracodawców i ich pracowników pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. KFS jest zasilany poprzez przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

 

Więcej informacji:

Alina Krzyżanowska

Tel: /58/ 732-52-64

akrzyzanowska@pup.gda.pl

Anna Kopyść

Tel: /58/ 732-53-27

akopysc@pup.gda.pl

Małgorzata Wronka

Tel: /58/ 732 52-81

mwronka@pup.gda.pl

 

 

 

 

 Komunikat do pobrania (108 KB)

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)