PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Otwarte konkursy na 6 dyrektorów gdańskich placówek oświatowych

Do 13 marca mogą zgłaszać się kandydaci na stanowiska dyrektorów 6 gdańskich placówek oświatowych. W konkursach udział wziąć mogą chętni, którzy chcą przedstawić swoje koncepcje na zarządzanie placówkami przez najbliższych 5 lat. Przesłuchania kandydatów będą miały charakter otwarty.

A
A

Do 13 marca mogą zgłaszać się kandydaci na stanowiska dyrektorów 6 gdańskich placówek oświatowych. W konkursach udział wziąć mogą chętni, którzy chcą przedstawić swoje koncepcje na zarządzanie placówkami przez najbliższych 5 lat. Przesłuchania kandydatów będą miały charakter otwarty.

- Mając na uwadze ubiegłoroczne dobre doświadczenie, tegoroczne konkursy na stanowiska dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych będą również otwarte dla publiczności w części obejmującej prezentację koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki oświatowej, przygotowanej przez kandydata na stanowisko dyrektora oraz odpowiedzi na pytania członków komisji. Wysłuchanie kandydatów w pierwszej sesji konkursowej odbędzie się 27 marca 2015 r. w CKZiU nr 1 na Hallera. Dwie kolejne sesje konkursowe planowane są na kwiecień. Harmonogram wysłuchań dostępny będzie na stronie internetowej www.gdansk.pl  po zamknięciu listy kandydatów – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Wakaty, na które przeprowadzany jest konkurs dotyczą następujących placówek:

1.

Przedszkole Nr 4

80-277 Gdańsk ul. Do Studzienki 36

2.

Przedszkole Nr 58

80-624 Gdańsk ul. Szpaki 2

3.

Przedszkole Specjalne Nr 72 o Profilu Terapeutycznym

80-371 Gdańsk ul. Jagiellońska 14

4.

Szkoła Podstawowa Nr 86

80-180 Gdańsk ul. Wielkopolska 20

5.

Gimnazjum Nr 10

80-032 Gdańsk ul. Gościnna 17

6.

Zespół Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego Nr 30

80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1/6

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa szkoły lub placówki) w Gdańsku” w terminie do dnia 13 marca 2015r. bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5 pok. 304. W przypadku wysłania ofert pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Konkursy zostaną przeprowadzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wszelkich informacji udziela Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miasta w Gdańsku ul. Kartuska 5, III piętro pok. 311 tel. 58 323-67-22 lub sekretariat WRS tel. 58-323-67-27. Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska.

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.) oraz spełnia  kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycie(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 ze zm.)

 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 2. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
 3. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 5. uzyskał:

a)      co najmniej dobrą ocenę w okresie ostatnich pięciu lat pracy, lub

b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)      w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich  czterech lat pracy w szkole wyższej,

przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela  (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 5. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

II. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-9.

III. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba nie będąca nauczycielem, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. ukończyła studia magisterskie,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2,5,7 i 9.

 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki, która powinna odnosić się w szczególności do:

a)      zaspakajania potrzeb i wyzwań edukacyjnych uczniów i ich środowiska,

b)      umożliwiania uczniom pełnego rozwoju i przygotowania ich do kolejnego etapu edukacji,

c)      stwarzania warunków i zapewnienia wsparcia potrzebnego uczestnikom procesów edukacyjnych,

Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną na piśmie. 

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

a)      stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela  albo

b)      stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

c)      stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej  nauczycielem,

 1. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu, o którym mowa w pkt. 3 lit a – c,
 2. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
 7. oświadczenie o dopełnienie obowiązku o którym mowa w art.7 ust 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 1388) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
 8. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela
 9. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191), lub w art.140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych –w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe