Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Oświadczenie w sprawie Domu Integracyjno - Rodzinnego w Gdańsku

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami, odnośnie nieprawidłowości do jakich miało dochodzić w placówce Domu Integracyjno - Rodzinnego w Gdańsku, informuję, że kontrola, przeprowadzona na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska została zakończona, sporządzony został protokół pokontrolny oraz określone zostały wnioski pokontrolne.

A
A

Po zapoznaniu się z wynikami kontroli oraz ustosunkowaniem się do treści protokołu pokontrolnego przez dyrektor Domu Integracyjno – Rodzinnego, Prezydent Miasta Gdańska w dniu 28 kwietnia 2017 roku, podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z dotychczasową dyrektor jednostki. Umowę rozwiązano z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jednocześnie zwalniając dyrektor z obowiązku świadczenia pracy. Powodem rozwiązania umowy jest utrata zaufania do Pani dyrektor, zaś przyczynami stwierdzone nieprawidłowości w kierowaniu placówką, polegające m. in. na niewłaściwym dokumentowaniu działalności placówki, przekroczeniu przypisanych uprawnień, niewłaściwym realizowaniu obowiązków służbowych, w tym odmiennym od oczekiwanego wobec kierujących placówkami pieczy instytucjonalnej, zarządzaniu pracownikami placówki.

Jednocześnie należy podkreślić, że podnoszone przez media informacje o oszczędzaniu na wyżywieniu wychowanków czy wręcz – jak sugerowali niektórzy - głodzeniu, nie znalazły potwierdzenia w ustaleniach kontroli.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej ewentualnego stosowania przemocy psychicznej wobec wychowanków placówki, to uwzględniając trwające postępowanie prokuratorskie w tej sprawie oraz mając na uwadze dobro wychowanków Miasto Gdańsk nie będzie komentowało tej informacji do czasu zakończenia postępowania i sformułowania wniosków.

Informuję ponadto, że Prezydent Miasta Gdańska wyznaczył osobę, która będzie pełniła obowiązki dyrektora Domu Integracyjno – Rodzinnego. Jest to pan Krzysztof Bajdan, który posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia tej funkcji. W placówce pozostanie do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora. Konkurs zaś zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

Piotr Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)