PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacje o przetwarzaniu danych

Informacje o przetwarzaniu danych
Informacje o przetwarzaniu danych w kontaktach z referatem prasowym.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

O jakich danych mowa?

Przez Państwa dane osobowe rozumiemy adresy e-mail zwierające imię i nazwisko (bądź ich skróty), na które wysyłamy informacje prasowe, oraz dane osobowe podane przez Państwa w wiadomościach e-mail związanych z pytaniami dziennikarskimi. Dane te mogą być również podawane w procesie akredytacji.

Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Gdańska – Miasto Gdańsk. Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych z ramienia Urzędu Miejskiego w Gdańsku: iod@gdansk.gda.pl. Dostęp do list e-mailowych i wiadomości e-mail, w których zawarte są Państwa dane, są pracownicy Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Rzecznik Prezydenta Miasta Gdańska. Spis osobowy, wraz z danymi kontaktowymi, jest stale dostępny na stronie: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/prasa.

W jakim celu przetwarzamy te dane i na jakiej podstawie?

Realizujemy politykę informacyjną miasta oraz komunikację społeczną za pośrednictwem mediów (Zarządzenie Nr 2166/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania i wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku), a także obowiązki związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania dziennikarskie zgodnie z prawem prasowym (Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe z późn. zm.). Chcemy w ten sposób informować Państwa o nadchodzących wydarzeniach w mieście, o konferencjach i spotkaniach prasowych oraz o istotnych informacjach o zasięgu lokalnym i krajowym.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z podaniem swoich danych?

W dowolnym momencie mogą Państwo poprosić o:

  • skorygowanie swoich danych, w tym zmianę adresu e-mail
  • usunięcie swoich danych z bazy e-mailowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku
  • przenoszenia danych.

Ponadto mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i do otrzymania ich kopii, a także do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych. Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.   

 

Komu przekazujemy Państwa dane?

Dostęp do Państwa danych mają podmioty wspierające dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku prace informatyczne. Dostęp ten odbywa się jedynie w zakresie umożliwienia sprawnego pod względem informatycznym, kontaktu z Referatem Prasowym.

 

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe związane z pytaniami dziennikarskimi będziemy przetwarzać do momentu przesłania odpowiedzi. Dane akredytacyjne – po zakończeniu wydarzenia akredytowanego. Natomiast dane osobowe podane w związku z otrzymywaniem komunikatów Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody.