PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dyskusja publiczna: Stare Miasto rejon Targu Drzewnego i ul. Garncarskiej

We wtorek 21 czerwca o godzinie 17:00 w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu planu „Stare Miasto rejon Targu Drzewnego i ul. Garncarskiej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

A
A

Z projektem można się zapoznać w siedzibie BRG do 30 czerwca. Do wglądu udostępniono także prognozę oddziaływania na środowisko wraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00 od poniedziałku do piątku. Warto zaznaczyć, że równolegle cała dokumentacja dostępna jest również na stronie www.brg.gda.pl

Ochrona przed nadmiernym ruchem
Celem sporządzenia planu jest dostosowanie wymogów parkingowych do ustalonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2007 roku (jak dla strefy parkingowej B – ograniczonego parkowania) w odniesieniu do usług. Teren objęty granicami planu położony jest w centralnym obszarze Śródmieścia, dla którego miasto prowadzi politykę ochrony układu ulicznego przed nadmiernym obciążeniem ruchem kołowym. W związku z tym zasadne jest przyjęcie maksymalnego wskaźnika parkingowego dla zabudowy mieszkaniowej, ograniczonego do 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie.

Zgłaszanie uwag – do 14 lipca
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin przypada 14 lipca 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

Agnieszka Siedlecka (0)
Biuro Rozwoju Gdańska