PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dyskusja publiczna nad planem dotyczącym Niedźwiednika

We wtorek 16 grudnia o godz. 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbędzie się dyskusja publiczna nad planem zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej II.

A
A

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 4,18 ha, położony w rejonie ulic Słowackiego, Podkarpackiej i Góralskiej, na zachód od przystanku kolejowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Projekt można oglądać w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24, w godz. od 9:00 do 15:00 do końca grudnia.
Przez całą dobę plan dostępny jest na stronie internetowej BRG: http://www.brg.gda.pl/wylozenia.php?czas=aktualne

Uwagi do planu i do prognozy oddziaływania na środowisko, można składać do 18 stycznia 2016 roku. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy