Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pedagog w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

A
A

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznych dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku

Racławicka 17

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

PEDAGOG

w GOPP w Gdańsku ul. Racławicka 17

 1. Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne

 • wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku pedagogika oraz ukończone kursy, szkolenia w zakresie psychoterapii.
 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 2. Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie psychoterapii dzieci, młodzieży lub dorosłych
 • konsultowanie rodziców
 • praca w zespole klinicznym

3. Rekrutacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPP 2019r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł  0,133.

4. Kandydatom oferujemy:

(1).  umowę o pracę na czas określony (na czas długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności pracownika )

(2).  wymiar  czasu  pracy:  ¾  etatu (30 h tygodniowo)

(3). miejsce pracy : GOPP ul: Racławicka 17    80-406 Gdańsk

(4). wynagrodzenie zasadnicze na pełen etat 2 800,00- 3 000,00 brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

 • dodatek stażowy - po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej  – Dz.U.2016r. poz.2217  ze zm.). 

5. Przewidywany termin zatrudnienia: KWIECIEŃ 2019 r.

6. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły;
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki  zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty
 • spełniają wszystkie wymagania niezbędne

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne   należy składać w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej  dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, ul. Racławicka 17 80-406, w zamkniętych kopertach lub przesyłać pocztą na adres: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej Dla Dzieci   i Młodzieży w Gdańsku   z następującą adnotacją: „nabór na stanowisko  pedagog -  Oferta” w terminie od 06.03.2019 r. do – 18.03.2019 r., (decyduje data wpływu oferty do GOPP). Aplikacje, które wpłyną do GOPP   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y

……………………………………………………………………………..…………..........................

(imię i nazwisko)

przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze

oświadczam:

świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, że:

⃣   posiadam obywatelstwo polskie;

⃣  posiadam obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

⃣   posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

⃣   korzystam z pełni praw publicznych;

⃣   Cieszę się nieposzlakowaną opinią;

⃣  w przypadku dobrowolnego dostarczenia do Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji;

⃣  niniejszym udzielam zgody Gdańskiemu Ośrodkowi Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z naborem pracowników.

* w kwadracie należy umieścić znak „x”

Zostałam/łem poinformowana/y, że niniejsza zgoda może zostać wycofana w każdym czasie lecz wycofanie zgody nie wpływa w żadnym razie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

...........................................                                                                   …………………………..

(miejscowość i data)                                                                             (podpis)


Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk Pozostałe nasze dane kontaktowe to: e-mail: sekretariat@raclawicka.gda.pl, tel./fax 58 347 89 30.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Tel. 602 633 690.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze, na które zgłosił/ał Pani/Pan swoją ofertę i jego dokumentacji,

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Pracodawca nie żąda podania innych danych niż wynikające z ww. przepisów, gdyby jednak kandydat podał dobrowolnie takie dane, podstawą ich przetwarzania będzie zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze i jego dokumentacji.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej GOPP na okres co najmniej 3 miesięcy.
 2. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane będą przechowywane:
 • w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 7 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,
 • dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach danego naboru ,
 • dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną komisyjnie zniszczone w sposób mechaniczny po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do  GOPP 
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.
 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

...................................................

(podpis)