Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nabór na stanowisko pracownicze: Inspektor ds. rozliczeń projektu (umowa na zastępstwo) w Gdańskim Ośrodku Sportu

A
A

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu ogłasza nabór na stanowisko pracownicze:

 • Inspektor ds. rozliczeń projektu (umowa na zastępstwo)

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało przede wszystkim:

 • koordynacja działań finansowych w projekcie
 • prowadzenie dokumentacji projektu (części dotyczącej GOS)
 • nadzór nad właściwym prowadzeniem dokumentacji finansowej projektu przez księgowość GOS
 • sporządzanie raportów z realizacji projektu (Project Progress Report)
 • weryfikacja i współpraca w realizacji wydatków planowanych przez GOS w projekcie z zastosowaniem procedur wewnętrznych
 • wstępna ocena kwalifikowalności kosztów planowanych w projekcie
 • reprezentowanie GOS w kontaktach z Kontrolerem Pierwszego Stopnia (FLC) PWT Południowy Bałtyk
 • stały kontakt z partnerami w zakresie realizacji zadań przewidzianych w projekcie
 • organizacja i udział w spotkaniach partnerskich
 • realizacja zamówień usług i towarów w projekcie zgodnie z wewnętrznymi i zewnętrznymi procedurami i ustawodawstwem odpowiednim dla sektora finansów publicznych
 • realizacja budżetu zadaniowego, zarządzanie wprowadzaniem ewentualnych zmian i przesunięć w budżecie;

KANDYDATOM OFERUJEMY:

 • Wynagrodzenie zasadnicze  w wysokości  3 000 – 3 500 PLN brutto w zależności od posiadanych kompetencji,
 • Dodatek stażowy (zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2009 r. o pracownikach samorządowych),
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” ( zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o  dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej),
 • Premię kwartalną ( zgodnie z regulaminem premiowania pracowników Gdańskiego Ośrodka Sportu ),
 • Świadczenia o charakterze socjalnym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • Minimum 2-letni staż pracy, w tym roczne doświadczenie w realizacji lub rozliczaniu projektów finansowanych ze środków unijnych,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Doświadczenie w rozliczaniu projektów realizowanych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym,
 • Znajomość języka obcego obowiązującego w programie Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Południowy Bałtyk,
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet  MS Office),
 • Samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY

Życiorys,

 • List motywacyjny,
 • Kopia dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajmowania przedmiotowego stanowiska,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

Przewidywany okres zatrudnienia IX.2017 – IV.2019

Oferty prosimy składać do dnia 23.08.2017 r. z dopiskiem „Inspektor ds. rozliczeń projektu” na adres Gdański Ośrodek  Sportu  ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

– złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty

– spełniają wszystkie niezbędne  wymagania.

Grzegorz Pawelec (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Gdański Ośrodek Sportu