Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Inspektor ds. równego traktowania w Wydziale Rozwoju Społecznego K 98/20

A
A

Prezydent Miasta Gdańska

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12

 

Inspektor ds. równego traktowania w Wydziale Rozwoju Społecznego

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe z dziedziny nauk społecznych;
 • 3-letni staż pracy;
 • półroczne udokumentowane doświadczenie zawodowe w realizacji działań w obszarze polityki równościowej i antydyskryminacyjnej;
 • biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

- wymagania dodatkowe

 • kursy, szkolenia związane z zakresem równego traktowania i antydyskryminacji, projektowania uniwersalnego;
 • umiejętność negocjowania;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność komunikatywnego formułowania stanowiska w wypowiedziach ustnych i pisemnych;
 • samodzielność, aktywność, obowiązkowość i punktualność.

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • wspieranie realizacji działań z zakresu wdrażania Modelu na rzecz Równego Traktowania, w szczególności w zakresie Programów Operacyjnych Infrastruktura, Mobilność i Transport, Przestrzeń Publiczna;
 • obsługa zespołów wdrażających Model na rzecz Równego Traktowania, w tym Komitetu Zarządzającego;
 • podejmowanie i wspieranie działań wynikających z Modelu na rzecz Równego Traktowania i innych programów z zakresu polityki społecznej, na rzecz pełnego uczestnictwa i integracji w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym osób z niepełnosprawnościami;
 • udział w przedsięwzięciach wynikających z Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku i pracach Gdańskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • udział w pracach zespołów konsultujących realizację dostępności w różnych obszarach funkcjonowania miasta;
 • współpraca z innymi wydziałami, podległymi jednostkami miejskimi, partnerami społecznymi i instytucjami rządowymi w zakresie realizacji Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku, w szczególności z podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • kompleksowa obsługa konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych w zakresie równego traktowania i antydyskryminacji, zwłaszcza realizacja usług skierowanych do grup zagrożonych dyskryminacją w Gdańsku;
 • przyjmowanie i kontrola sprawozdań z realizacji zadań równego traktowania i antydyskryminacji;
 • analizowanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym faktur, rachunków i innych dokumentów finansowych oraz merytorycznych w zakresie realizowanych zadań w obszarze równego traktowania i antydyskryminacji;
 • udział w przygotowaniu projektów aktów prawnych, umów, pism, protokołów i odpowiedzi na pisma oraz innych dokumentów w zakresie realizacji polityki równego traktowania i antydyskryminacji;
 • udział w pracach komisji, komitetów i zespołów na polecenie przełożonego;
 • udział w opracowaniu i aktualizowaniu budżetu zadaniowego w zakresie realizowanych zadań;
 • tworzenie i aktualizacja informacji na stronach internetowych Miasta Gdańska, związanych z zakresem realizowanych obowiązków.

 

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,

/w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

 • miejsce pracy: Urząd Miejski w Gdańsku;
 • specyfika pracy: praca biurowa oraz sporadyczna praca w terenie związana z realizacją zadań,
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2600,00 – 3700,00 zł brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji,

/zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,

 • dodatek stażowy

/zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”

/zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 • przewidywany termin zatrudnienia: październik/listopad 2020 r.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy;
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności;
 • wypełnione i podpisane oświadczenie zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie www.gdansk.pl/praca

* w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

 

AKTUALNY WZÓR OŚWIADCZENIA (27.5 KB) do pobrania na stronie www.gdansk.pl/praca.

 

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki  zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.

 

 

Dalsze etapy rekrutacji zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne w wyznaczonym dniu przystąpią do rozwiązania testu, który będzie udostępniony w formie zdalnej. Z wyprzedzeniem na podane w dokumentach aplikacyjnych adresy e-mail kandydaci otrzymają informacje o przebiegu testu i warunkach uczestnictwa w kolejnym etapie oraz link do pytań. Wyniki testu zostaną również przekazane e-mailem. Ponadto, osoby które zakwalifikowały się do kolejnego etapu, otrzymają zaproszenie do udziału w rozmowie rekrutacyjnej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu, z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego.

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Gdańsku, z siedzibą 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

Dane kontaktowe:

- ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,

- tel. +48 58 524-45-00,

- e-mail: umg@gdansk.gda.pl.

 1. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@gdansk.gda.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Urzędzie.
 3. Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:
  • w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,
  • dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,
  • dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Kadr i Organizacji po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do Urzędu.
 5. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu na okres co najmniej 3 miesięcy. Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Miejski w Gdańsku, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

 

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

  • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty
  • spełniają wszystkie wymagania niezbędne

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przekroczył 6%.

 

 

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 – pokój nr 40 w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

z następującą adnotacją:

 

„nabór na stanowisko urzędnicze:

 

Inspektor ds. równego traktowania w Wydziale Rozwoju Społecznego

K  98/20

 

w terminie od 16.09.2020 r. do 30.09.2020 r., decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

 

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP www.gdansk.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.

Magdalena Raszewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Kadr i Organizacji
Referat Rozwoju Pracowników