Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu K 145/19

A
A

Prezydent Miasta Gdańska

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)

 

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12

 

Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe;
 • 5-letni staż pracy lub co najmniej 5-letni okres prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;
 • 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • znajomość przepisów prawnych: ustawa o sporcie, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym;
 • znajomość problematyki dotyczącej klubów i związków sportowych funkcjonujących na terenie Gdańska;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

- wymagania dodatkowe

 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność prowadzenia negocjacji;
 • umiejętność myślenia strategicznego, formułowania zadań i problemów;
 • umiejętność pracy w warunkach stresu u pod presją czasu;
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, w tym w sytuacjach kryzysowych;
 • umiejętność współpracy z organizacjami społecznymi.

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu;
 • współpraca z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej i fundacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej;
 • opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kultury fizycznej mieszkańców Gdańska;
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad miejskimi obiektami sportowymi;
 • prowadzenie bazy danych o obiektach sportowo – rekreacyjnych na terenie Gdańska;
 • inicjowanie działań mających na celu rozwój sportu na terenie Miasta Gdańska;
 • organizacja o koordynowanie systemu działań promujących Miasto Gdańsk poprzez sport oraz promujących ideę sportu wśród mieszkańców;
 • koordynowanie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych w zakresie sportu;
 • obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu;
 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z przygotowywaniem umów i rozliczaniem dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Sportu;
 • organizowanie i współorganizowanie imprez o charakterze sportowym i sportowo – kulturalnym na terenie Miasta;
 • nadzór nad tworzeniem i prowadzeniem kalendarza imprez sportowych;
 • inicjowanie oraz koordynowanie imprez sportowych o charakterze masowym zarówno lokalnych jak i o randze krajowej lub międzynarodowej.

 

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,

/w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

Sporadycznie występuje konieczność pracy w godzinach innych niż przewiduje Regulamin Pracy

 • miejsce pracy: Urząd Miejski w Gdańsku;
 • specyfika pracy: praca biurowa oraz praca w terenie,
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 5000,00 – 6700,00 zł brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji,

/zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,

 • dodatek stażowy

/zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,

 • dodatek funkcyjny

/zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”

/zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 • przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2019 r.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów  w języku polskim:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • list motywacyjny;
 • koncepcja organizacji i funkcjonowania Biura Prezydenta ds. Sportu;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy;
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności;
 • wypełnione i podpisane oświadczenie zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie www.gdansk.pl/praca

* w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

 

AKTUALNY WZÓR OŚWIADCZENIA (27.5 KB) do pobrania na stronie www.gdansk.pl/praca.

 

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki  zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Gdańsku, z siedzibą 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

Dane kontaktowe:

- ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,

- tel. +48 58 323-60-00,

- e-mail: umg@gdansk.gda.pl.

 1. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@gdansk.gda.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Urzędzie.
 3. Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:
  • w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,
  • dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,
  • dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Kadr i Organizacji po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do Urzędu.
 5. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu na okres co najmniej 3 miesięcy. Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Miejski w Gdańsku, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane

 

 

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

  • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty
  • spełniają wszystkie wymagania niezbędne

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przekroczył 6%.

 

 

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 – Sala Obsługi Mieszkańców stanowiska nr 14 - 16 w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:

 

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

z następującą adnotacją:

 

„nabór na stanowisko urzędnicze:

 

Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

K 145/19”

 

w terminie od 06.11.2019 r. do 20.11.2019 r., decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

 

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP www.gdansk.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.