Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Asystent rodziny w Centrach Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

A
A

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko:
asystent rodziny
w Centrach Pracy Socjalnej
w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej
(w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy)

I. Główne obowiązki

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym
 2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodzina, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi
 5. Wspieranie aktywności społecznej rodzin
 6. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 7. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 8. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
 9. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 10. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 11. Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 12. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny
 13. Sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach
 14. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi, zespołem interdyscyplinarnym oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

II. Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie:
 • średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 pkt. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
 1. Ponadto asystentem rodziny może zostać osoba która:
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 1. Umiejętność stosowania metod i technik pracy z klientem
 2. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 3. Dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność
 4. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)

III. Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w pracy w instytucjach lub organizacjach z obszaru pomocy społecznej
 2. Umiejętność postępowania w sytuacjach kryzysowych
 3. Umiejętność pracy zespołowej

IV. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny
 2. Aktualne cv (z adresem e-mailowym - jeśli kandydat posiada lub numerem telefonu)
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (w tym kserokopie świadectw, dyplomów ukończenia studiów, suplementów)
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg dotychczasowego zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od obecnego pracodawcy potwierdzające staż pracy)
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Oświadczenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie internetowej www.bip.mopr.gda.pl. Wszystkie oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem i datą.

V. Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ośrodka lub przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem „Oferta - asystent rodziny”. Termin przyjmowania ofert - do 31.10.2019 r.
Kandydaci spełniający ww. wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez e-mail o dalszych czynnościach w momencie rekrutacji na stanowisko asystenta rodziny. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą informowane.
Złożonych ofert nie zwracamy.

VI. Informacje dodatkowe

 1. Miejsce pracy - Centrum Pracy Socjalnej
 2. Rodzaj pracy - praca biurowa oraz w terenie (wizyty w środowisku zamieszkania klientów MOPR w Gdańsku zgodnie z rejonizacją CPS)
 3. Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 3.200 zł + wysługa lat (ostateczna kwota uzależniona jest od posiadanego doświadczenia i kompetencji)
Beata Wiśniewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku