Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.,,Plan adaptacji miasta Gdańska do zmian klimatu do roku 2030''

A
A
Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2018 r.

WPR-II.602.1.2018.LM                                                                                                                                                             Gdańsk,  09  listopada 2018 r.


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA


Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 994 i 1000 ze zm.) Prezydent Miasta Gdańska


zawiadamia

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan adaptacji miasta Gdańsk do zmian klimatu do roku 2030”

 

Zgodnie z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent miasta Gdańsk wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o uzgodnienie zakresu i szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W ramach procedur uzyskał uzgodnienie zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko będącymi podstawą do jej opracowania.

Opracowane dokumenty, tj. „Plan adaptacji miasta Gdańska do zmian klimatu” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko: zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przekazuje do zaopiniowania ww. organom oraz zapewnia możliwość udziału społeczeństwa poprzez publiczne wyłożenie do wglądu:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Gdańska, w Wydziale Programów Rozwojowych, ul. Kartuska 5, pok. 402
  • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdańska: http;//bip.gdansk.pl/
  • na stronie internetowej projektu MPA, http://44mpa.pl./ w zakładce konsultacje społeczne

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do projektu ww. dokumentów:

  • w formie pisemnej pod adres: Urząd Miasta Gdańska, Wydział Programów Rozwojowych, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk;
  • ustne do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Gdańska, Wydział Programów Rozwojowych, Kartuska 5, pok. 402, w godzinach pracy Urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adres wpr@gdansk.gda.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z dopiskiem „konsultacje społeczne – projekt MPA”

w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.


Prezydent Miasta Gdańsk jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.), uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.


Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

/-/

Paweł AdamowiczProjekt MPA – dokumenty:

1) „Plan adaptacji miasta Gdańska do zmian klimatu”

MPA_projekt_Gdansk (1.63 MB)

2) Załącznik 1 – lista interesariuszy

Załącznik 1 - Lista interesariuszy_Gdansk (355.47 KB)

3) Załącznik 2 – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta

Załącznik 2 - Główne zagrożenia klimatyczne_Gdansk (1.2 MB)

4) Załącznik 3 – Materiały graficzne

Zalacznik 3_materialy_graficzne_Gdansk (2.22 MB)

5) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Plan adaptacji miasta Gdańska do zmian klimatu”

GDANSK_PROGNOZA_MPA ver1.0.3 (1.55 MB)

6) Załącznik 1 do Prognozy oddziaływania na środowisko – oświadczenie o posiadaniu uprawnień do sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko

Zal_1_GDA ver1.0.2 (671.27 KB)

7) Załącznik 2 do Prognozy oddziaływania na środowisko – Analiza i ocena wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiska

Zal_2_GDA ver.1.0 (1.2 MB)

8) Załącznik 3 do Prognozy oddziaływania na środowisko – Analiza i ocena oddziaływania MPA na środowisko.

Zal_3_GDA ver.1.0 (1.23 MB)

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której Ministerstwo Środowiska wspiera władze i administrację lokalną koordynując działania przystosowawcze do skutków zmian klimatu w kilkudziesięciu miastach jednocześnie. Miasto Gdańsk od samego początku uczestniczyło w przygotowaniach do realizacji projektu przygotowywanego przez Ministerstwo Środowiska.

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach  biorących udział w projekcie, a także w Warszawie (w ramach projektu Adaptcity) przyczyni się do objęcia ochroną przed skutkami zmian klimatu ok. 30% ludności Polski.

Adaptacja do zmian klimatu to nowy wątek w polityce rozwojowej państw i miast, który ze względu na skalę problemu nie może być pomijany. Wdrożenie MPA poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miast i zwiększy ochronę przed szkodliwymi skutkami zmian klimatu.