Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

         Stosownie do art. 49a, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1257 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami),

        Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2018 r. na wniosek zam. w Gdańsku: Joanny Cejrowskiej, Anny Cejrowskiej-Fisher, Ryszarda Cejrowskiego i Heleny Łatuszko, reprezentowanych przez Norberta Nowakowskiego zam. w Gdyni, wydana została decyzja nr WUiA.I.6730.46-5.2018.4-LW.40839 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji zespołu zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej z wewnętrznym układem komunikacyjnym, niezbędną dla przedsięwzięcia infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – w granicach działek nr: 61/23, 355/9 i 61/24 obr. 65 położonych w rejonie ul. Cygańska Góra w Gdańsku.

      W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji, w terminie 14 dni od daty dokonania obwieszczenia, w pokoju nr 458  tel. 58 323 64 58  w godzinach pracy tut. Urzędu t. j. poniedziałki w godzinach 800÷1600, środy 800÷1700, czwartki 800÷900 i 1400÷1600  oraz piątki 800÷1500 (we wtorki nie ma przyjęć klientów), począwszy od dnia 13 września 2018 r.

Pouczenie:

Informuje się, że zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t. j. od 13.09.2018 r.