Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

A
A
 
 

 

80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5
tel./fax (58) 320 22 96
tel. kom. 793 863 422 - informacja w sprawie kart parkingowych
e-mail: mzon@gdansk.gda.pl

Godziny przyjęć klientów :
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.30 - 14.00
czwartek: 8.30 - 17.00

Status prawny jednostki:

  Jednostka budżetowa

Sprawozdanie finansowe jednostki

mzon sprawozdanie finansowe (1.27 MB)

Kierownictwo:

Przewodniczący MZON - Karin Godziniec

 tel. (58) 320 22 96

Przedmiot działalności:

·   orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia

·   wystawianie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność osobom niepełnosprawnym

·   orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia

·   orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia
o inwalidztwie lub niezdolności do pracy

·  wydawanie kart parkingowych

Akty regulujące funkcjonowanie jednostki:

·   ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 214, Poz.1407 z późn. zm.)

·   rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139 poz. 1328)

·   Uchwała Rady Miasta nr XLV/1574/05 z dnia 24.11.2005r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Gdańska – Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku

. Uchwała Nr XXIX/795/16 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku

Informacja Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dotycząca legitymacji osoby niepełnosprawnej

Informacja Biura Pełnomocnika Rządu (704.74 KB)

1. Wzór  wniosku  o wydanie: legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ legitymacji dokumnetującej stopień niepełnosprawności/ duplikatu legitymacji dokumentującej niepelnosprawność/ duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności

obowiązujący od dnia 02.01.2018 r.

Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (156.24 KB)

Informacja dotycząca składania wniosku - osoba składająca osobiście wniosek obowiązana jest okazać się ważnym dokumentem tożsamości. Natomiast jeśli wnioskodawaca nie składa wniosku osobiście, tylko przez osobę umocowaną do tego prawnie, wówczas zobowiązany jest dołączyć do wniosku kserokopię dokumentu tożsamości z wyczernionymi danymi w zakresie imion rodziców i nazwiska rodowego co umożliwi weryfikację, czy fotografia wnioskodawcy dołączona do wniosku odpowiada wizerunkowi tej osoby widniejącemu na fotografii w dowodzie osobistym.

Legitymację wydaje się od 1 sierpnia 2017 r. na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/wskazaniach do ulg i uprawnień na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

1) 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;

2) 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 rok życia.

W przypadku osób które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawe do wydania legitymacji, bez ograniczenia 10 lat ważności.

W wypadku gdy upłynął termin ważności legitymacji  przed upływem terminu ważności orzeczenia osoba zainteresowana składa ponowny wniosek o wydanie legitymacji przedstawiając do wglądu ostatnie prawomocne orzeczenie.

2. Opłaty za wystawienie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej:

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1886, z 2016 r. poz. 1336.) po art. 6c  dodaje się m.in. art.6cc w brzmieniu następującym  „Za wydanie duplikatu legitymacji,        o której mowa w art. 6ca,(legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się
na wniosek osoby niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego dziecka.) pobiera się opłatę w wysokości 15 zł. Opłata stanowi dochód budżetu państwa”. Natomiast zgodnie z treścią art. 4 w/w regulacja wskazana w art.6 cc wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.

        Tym samym  mając powyższe na uwadze należy  zauważyć, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej będzie pobierana opłata w wysokości 15 zł która będzie stanowiła dochód budżetu państwa. Przedmiotową opłatę należy wpłacić na numer rachunku bankowego Miejskiego  Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku o następujących numerach  86 1240 1268 1111 0010 5863 8254               

           Legitymacje   dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują ważność na czas w nich określony.

 

KARTY PARKINGOWE

W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  z dnia 07 maja 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, które weszło w życie z dniem 03.06.2015 r. wskazuje się, że:

1.   Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwanego dalej „przewodniczącym zespołu”.

2.   Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.

3.   Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

Zgodnie z § 2.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2014, Poz. 870) osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

1.   osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2.   osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3.   osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę.

Wydawanie Kart parkingowych znajdują się w kompetencjach Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust 1 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446, z późn. zm.) karty parkingowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2014 roku zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2014 r., utracą z dniem 1 lipca 2015 r. swoją ważność.

Uwaga: Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. bezterminowo to utraci swoją ważność z dniem 1 lipca 2015 r.

Zobacz: Szczegółowa informacja o zasadach wydawania kart parkingowych (61.5 KB)

Opłatę za złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej w kwocie 21 zł należy wpłacać na konto:

Miejski Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku
80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5,
Nr konta 86 12 40 12 68 11 11 00 10 58 63 82 54
tytułem: opłata za kartę parkingową – imię nazwisko wnioskodawcy

 UWAGA WAŻNE!!!!

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności należy załączyć:

1.   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku,

2.   posiadaną dokumentację medyczną (kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem lub kopię wraz z oryginałem do wglądu), którą stanowią m.in.: karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, opisy badań ekg, rtg, usg, TK, rezonansu magnetycznego, opinie psychologiczne, kartotekę z poradni prowadzącej oraz wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności, a zwłaszcza okresu jej powstania,

3.   poprzednie orzeczenie - jeżeli było wydane,

4.   w przypadku osób ubezwłasnowolnionych lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dla których został ustanowiony opiekun prawny lub kurator - postanowienie sądu o ustanowieniu opieki lub kurateli.

UWAGA WAŻNE !!!!!!

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: MACIEJ PABIŚ adres e-mail: mzon@gdansk.gda.pl

 W związku z obowiązującą od 25.05.2018 r ustawą o RODO konieczne jest przy składaniu wniosku wraz z kompletem dokumentów złożenie następujących oświadczeń (do pobrania poniżej, w drukach do pobrania - pobierz na dole strony):

A-Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą (dla wszystkich osób starających się o stopień niepełnosprawności)

 B-Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby której dane dotyczą dla opiekuna prawnego/ pełnomocnika ustawowego tej osoby. ( dla opiekunów prawnych)

 

Pobierz: