PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zarządzenie Nr 1374/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu

A
A

Zarządzenie Nr 1374/18

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 6 sierpnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie   powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 i ustalenia regulaminu pracy Komisji

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018, poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 2, art.13 pkt 3 art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2017 poz. 2237 i 2371) oraz pkt X załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 1119/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023, zarządza się, co następuje:

§1.

W § 1 Zarządzenia Nr 1360/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie   powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 i ustalenia regulaminu pracy Komisji , wprowadza się następujące zmiany :

1)   Do składu komisji konkursowej powołuje się:

- Karolina Weiner – przedstawiciel organizacji pozarządowych, wskazany przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych

- Wincenty Święcicki - przedstawiciel organizacji pozarządowych, wskazany przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych

§2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Gdańska –Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12.

4) w systemie informatycznym Witkac.pl.

                                                                            PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

                                                                            z up.

                                                                            /-/  Piotr Kowalczuk

                                                                            ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Do pobrania: