PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyniki naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II” w Gdańsku planowanego do przeprowadzenia w ramach Poddziałania 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

A
A

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378), w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020, poz.818), art. 5 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz.1057) i Uchwałą Nr XVII/515/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016–2020” oraz Uchwałą nr XV/345/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” zarządza się, co następuje:

1. Dokonuje się rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa
na realizację planowanego projektu pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II”, planowanego do przeprowadzenia w ramach Poddziałania 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 6.1 „Aktywna integracja”,
Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1439/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia
9 października 2020 r.

2. W oparciu o wyniki prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 1575/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2020 r. zatwierdzono wybór następujących oferentów:

1) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło
w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 11, numer KRS: 000081242.

2) Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gościnnej 14, numer KRS: 0000277617.

3) Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 12A, numer KRS: 0000013954.

4) Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chopina 42, numer KRS: 0000298471.

5) Stowarzyszenie WAGA, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Biskupiej 4, numer KRS: 0000339979.

6) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Przegalińskiej 135, numer KRS: 0000106330.

 

Do pobrania: 

Zarządzenie rozstrzygnięcie naboru ofert 6.6.1 II (88.58 KB)

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy