PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego naboru partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu "Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III"

A
A

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty nabór partnerów

w ramach otwartego naboru partnerów na zawarcie partnerstwa  na realizację planowanego projektu

„Z nami zbudujesz swoją przyszłość-aktywizacja zawodowa 30+ III” w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa-mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Zarządzeniem Nr 753/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 czerwca 2020 r.

wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych

Uzupełnienie braków formalnych  musi  nastąpić w ciągu  3 dni roboczych  od daty zamieszczenia ofert w Państwowych Szkołach Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego przy Alei Grunwaldzkiej 238

Godziny pracy  sekretariatu 7:30 – 15:30

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia. Oferta spełniająca kryteria formalne przekazywana jest do oceny merytorycznej.

Do pobrania: 

Wykaz ofert (323.79 KB)