PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie informacji o unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na podstawie Zarządzeniem Nr 1778/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2020 r. - teleopieka

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza informacje o unieważnieniu konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonego na podstawie Zarządzenia 1778/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: 13) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym na rzecz kombatantów i osób represjonowanych: c) Gdański Samorządowy Model Systemu Teleopieki Domowej zostaje unieważniony ponieważ żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów formalnych zawartych w Szczegółowych warunkach konkursu.

Do pobrania:

Wyniki oceny merytorycznej_teleopieka_unieważnienie (90.41 KB)