PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursów ofert ogłoszonego na podstawie Zarządzeniem Nr 1601/19 PMG z dnia 20 listopada 2020 r. - regranting wraz z sprostowaniem

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  w niżej wymienionych obszarach: 

8) Edukacji, oświaty i wychowania: 150 000 zł w roku 2021, 150 000 zł w roku 2022, 150 000 zł w roku 2023 

Zadanie:

a) Gdański Fundusz Młodzieżowy;

13) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 150 000 zł w roku 2021, 150 000 zł w roku 2022, 150 000 zł w roku 2023:

Zadanie:

a) Gdański Fundusz Senioralny, w tym działania aktywizujące i integrujące seniorów;

20) Wspierania rozwoju społeczności lokalnej: 270 000 zł w roku 2021, 300 000 zł w roku 2022, 300 000 zł w roku 2023 zł:

Zadanie:

a) Gdański Fundusz Sąsiedzki – 150 000 zł (rocznie);

b) Gdański Fundusz Rekreacyjno – Sportowy – 120 000 zł (w pierwszym roku realizacji i 150 000 zł w latach kolejnych);

 

Do pobrania:

Wyniki oceny merytorycznej_regranting  

Wyniki oceny merytorycznej_regranting sprostowanie (95.54 KB)