PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursów ofert ogłoszonego na podstawie Zarządzeniem Nr 1603/20 PMG z dnia 20 listopada 2020 r. - ogólny

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  w niżej wymienionych obszarach: 

7) edukacji oświaty, wychowania 30 000; 

b) organizacja przedsięwzięcia podsumowującego kolejną edycję Akademii Gdańskich Lwiątek; 

 

12) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 100 000; 

b) organizacja dorocznego Pomorskiego Pikniku i Parady Seniora, 

 

13) działalności na rzecz integracji cudzoziemców - 176 000 zł,  

b) darmowe kursy języka polskiego dla cudzoziemców w rozproszonej lokalizacji i całotygodniowych terminach, 

c) animacja lokalnej integracji imigrantów,

e) wspieranie integracji przez edukację, 

f) integracja i zapobieganie wykluczaniu społecznemu rodzin rumuńskich Romów, 

 

14) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka - 270 00 zł, 

b) realizacja projektów społeczno-edukacyjnych z zakresu równego traktowania, równych szans, przeciwdziałania mobbingowi oraz przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji kierowana do instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców i mieszkanek Gdańska, 

 

15) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn -  250 000 zł 

a) w zakresie realizacji projektów wspierających osoby doświadczające przemocy i wzmacniających polityki i działania przeciw przemocy ze względu na płeć i tożsamość płciową, 

b) w zakresie realizacji projektów wzmacniających kobiety i mężczyzn w pełnieniu różnorodnych ról rodzinnych, kulturowych, społecznych i zawodowych

c) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, tacierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

 

16) działalności na rzecz mniejszości narodowych oraz etnicznych

a) edukacja i integracja społeczna mniejszości narodowych i etnicznych

 

17) promocji i organizacji wolontariatu 369 000 zł, 

b) przygotowanie wolontariuszy na potrzeby własne organizacji 

e) przygotowanie wolontariuszy w ramach organizacji Europejskiego Jamboree Skautowego 2021, 

f) organizacja wolontariatu w związku z Finałem Ligi Europy, 

 

18) działalności organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje,  

a) prowadzenie gdańskiego centrum organizacji pozarządowych: inkubacja, wielobranżowe doradztwo dla organizacji,

b) organizacja działań podnoszących kwalifikacje liderów i osób działających w organizacjach pozarządowych, 

18) działalności organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje

d) prowadzenie sekretariatu GROP. 

 

21) pozostałej działalności. 

a) promocja oraz organizacja gali Nagrody im. Lecha Bądkowskiego, 

c) promocja oraz organizacja gali, na której zostanie wręczona Gdańska Nagroda Równości. 

 

Do pobrania: 

Wyniki oceny merytorycznej_ogólny (162.79 KB)