PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 oraz Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017-2020 (wsparcia psychologicznego)

A
A

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 r., poz. 1492).

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku:

  • 2018 wynosi 80 000,00 zł; 
  • 2019 wynosi 80 000,00 zł;
  • 2020 wynosi 80 000,00 zł.

Oferty można składać do dnia 23 listopada 2018 r do godz: 15:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie Witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 26 listopada 2018 r. do godz. 16.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.


WSPARCIE PROKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Cel Szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020:  Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)


Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ):  Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego         i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

 

Cel Operacyjny 6 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ):  Poprawa zdrowia prokreacyjnego


1.      

3.22 / 3.1

Moduł wsparcia psychologicznego skierowany do osób obawiających się niepowodzeń w zakresie prokreacji, z doświadczeniami w niepowodzeniach prokreacyjnych (ciąże naturalne i z procedur wspomaganych), będących w ciąży oraz w okresie połogu, osób chorych onkologicznie (w związku z procedurą zabezpieczenia materiału genetycznego), przewiduje się (w zależności od zgłaszanych potrzeb) m.in: konsultacje grupowe, konsultacje par, konsultacje indywidualne, moderowanie grup wsparcia.


Pomoc psychologiczna w niepowodzeniach ciążowych – różnego rodzaju poronieniach, poronieniach nawykowych, przedwczesnych porodach, zgonach śród- i poporodowych, jako wydarzeniach traumatycznych, urazowych.

Pomoc psychologiczna w leczeniu niepłodności – celem unikania odczuwania długofalowo psychospołecznych skutków niepłodności w swoim życiu; w sytuacjach nie radzenia sobie z długim okresem diagnostyki i długim leczeniem oraz stanem niepewności, co do rokowań, w trudnościach emocjonalnych i adaptacyjnych do swoich niespełnionych celów rodzicielstwa, w przypadku długotrwałego stresu jaki towarzyszy leczącym się z niepłodności parom.


Pomoc psychologiczna w ciąży i w okresie okołoporodowym – przy wystąpieniu zaburzeń u osób, które dotychczas nie chorowały psychicznie.


W/w zadania realizowane zgodnie z opisem programu i materiałami, stanowiącymi Załącznik nr 11  wraz z ankietami, stanowiącymi Załącznik nr 12.1 i 12.2 do Zarządzenia o konkursie.

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

 

łącznie:

150.000,00

w tym:

2018 – 50.000,00

2019 –50.000,00

2020 – 50.000,00
XI 2018 -XII 2020


Odbiorcy bezpośredni:

wszyscy mieszkańcy Gdańska,

zmagający się z trudnościami dotyczącymi prokreacji


Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

ZMNIEJSZANIE RYZYKA ROZWOJU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

 

PROFILAKTYKA

Cel Szczegółowy 1  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020: Zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń


Cel Operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020: Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, reakcji oraz nauki.

1.      

1.6 / 4.2

Program profilaktyczny w zakresie zapobiegania chorobie próchniczej u dzieci w wieku 1 – 6 lat. Ograniczenie rozwoju choroby próchniczej w populacji gdańskiej przez działania profilaktyczne:

- podniesienie świadomości zdrowotnej rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w programie,

- kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych wśród dzieci w wieku 1-6 lat,

- ograniczenie lęku przed wizytami stomatologicznymi przez odpowiednią adaptację dzieci w wieku 1-6 lat,

  • ograniczenie podatności szkliwa zębów na procesy próchnicowe przez profilaktykę fluorkową,
Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

 

 

 

90 000,00

w tym:

2018 – 30.000,00

2019 –30.000,00

2020 – 30.000,00
XI 2018-XII 2020Odbiorcy bezpośredni:

Dzieci, które ukończyły 1 rok życia, a nie ukończyły 6 roku życia zamieszkujące w mieście Gdańsk

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne i globalne


 

 

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

II PONADTO:


Osoba do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

Magda Rychlicka-Tomczyk, tel.: 58-323-70-69,

e-mail: magda.rychlicka-tomczyk@gdansk.gda.pl