Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 515/22 z dnia 23 marca 2022r. - dogrywka - wypoczynek dzieci i młodzieży, promocja i organizacja wolontariatu, działalność na rzecz integracji cudzoziemców
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 515/22 z dnia 23 marca 2022r. - dogrywka - wypoczynek dzieci i młodzieży, promocja i organizacja wolontariatu, działalność na rzecz integracji cudzoziemców

A
A

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” – WRS – działalność na rzecz dzieci i młodzieży, działalność na rzecz integracji cudzoziemców oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w niżej wymienionych obszarach:

12) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 781.362,00 złote, w tym:

a) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej i wyjazdowej – 781.362,00 złote, w tym:

- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii i obozów – 250.000,00 złotych,

- organizacja półkolonii z elementami profilaktyki uzależnień oraz zajęć opiekuńczo-edukacyjnych w okresie letnim – 531.362,00 złote;

17) Promocja i organizacja wolontariatu – 400.000,00 złotych, w tym:

c) realizacja inicjatyw związanych z Europejską Stolicą Wolontariatu – 400.000,00 złotych;

5) Działalność na rzecz integracji cudzoziemców – 231.000,00 złotych, w tym:

b) prowadzenie letniej świetlicy wielokulturowej dla dzieci jako alternatywy dla proszenia o datki – 105.000,00 złotych;

c) nieodpłatne kursy języka polskiego dla cudzoziemców w rozproszonej lokalizacji i całotygodniowych terminach; kursy dla różnych grup wiekowych (w tym dla dzieci z rodzicami) oraz dla imigrantów o zróżnicowanym stopniu znajomości języka polskiego; koordynacja kursów, naboru na kursy oraz ich promocja; podniesienie kompetencji lektorów– 126.000,00 złotych.

Do pobrania:

wyniki oceny merytorycznej ZPMG nr 515-22 (156.08 KB)

Anna Stefańska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi