PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS – regranting Gdański Fundusz Równości

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS – regranting Gdański Fundusz Równości
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS – działalność na rzecz dzieci i młodzieży, działalność na rzecz integracji cudzoziemców oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Na podstawie Zarządzenia nr 2305/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2022 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”, zlecanych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączonej dokumentacji konkursowej.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 13 grudnia 2022 r. do godziny 16.00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”, oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

16) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji

c) Gdański Fundusz Tolerancji:  w zakresie wspierania inicjatyw lokalnych dot. różnorodności, praw człowieka, swobód obywatelskich, o charakterze aktywizacyjnym i integrującym społeczność lokalną 

Przejdź do naboru w systemie witkac.pl (link)

 

Do pobrania: 

Zarzadzenie 2305_22 (722.65 KB)