PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS – ogólny

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS – ogólny
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS – działalność na rzecz dzieci i młodzieży, działalność na rzecz integracji cudzoziemców oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Na podstawie Zarządzenia nr 2303/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2022 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”, zlecanych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączonej dokumentacji konkursowej.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 13 grudnia 2022 r. do godziny 16.00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”, oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

8) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

a) wsparcie osób i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć itożsamość płciową, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, tacierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechnienia i ochrony praw dziecka:-wsparcie osób i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć i tożsamość płciową –zadanie wieloletnie

Przejdź do naboru w systemie witkac.pl (link)

9) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym –

c) Gdański Samorządowy Model Systemu Teleopieki Domowej 

10) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

g) integracja wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych, w tym domów i klubów sąsiedzkich

20) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

a) wsparcie działalności organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje - podnoszenie kompetencji własnych oraz podnoszenie kompetencji i wspieranie organizacji w zakresie zapewnienia dostępności w realizowanych zadaniach –Lider Dostępności

Przejdź do naboru w systemie witkac.pl (link) 

16) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowiekaoraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji

a) utworzenie i funkcjonowanie sieci punktów wspierających osoby doświadczające dyskryminacji i przemocy ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, niepełnosprawność, wyznanie, religię i bezwyznaniowość, pochodzenie etniczne i narodowe, w tym prowadzenie rejestru i monitorowanie przejawów dyskryminacji oraz przestępstw z nienawiści wobec osób z grup wyżej wymienionych; 

17) Promocja i organizacja wolontariatu

a) prowadzenie miejskiego centrum wolontariatu w Gdańsku; organizacja Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu; promocja wolontariatu w szkołach

Przejdź do naboru w systemie witkac.pl (link) 

Do pobrania: 

Zarzadzenie 2303_22 (970.76 KB)