PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” – WRS – ogólny.

A
A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” – WRS – ogólny.

Na podstawie Zarządzenia nr 1831/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 listopada 2021 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, zlecanych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączonej dokumentacji konkursowej.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert w systemie witkac.pl. Przejdź do systemu witkac.pl

Oferty można składać do dnia 31 grudnia 2021 r. do godziny 15.00.

 

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

4) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego – 20.000,00 złotych;

5) Działalności na rzecz integracji cudzoziemców – 381.000,00 złotych

b) Prowadzenie letniej świetlicy wielokulturowej dla dzieci jako alternatywy dla proszenia o datki – 105.000,00 złotych

c) nieodpłatne kursy języka polskiego dla cudzoziemców w rozproszonej lokalizacji i całotygodniowych terminach; kursy dla różnych grup wiekowych (w tym dla dzieci z rodzicami) oraz dla imigrantów o zróżnicowanym stopniu znajomości języka polskiego; koordynacja kursów, naboru na kursy oraz ich promocja; podniesienie kompetencji lektorów – 126.000,00 złotych

d) animacja lokalnej integracji imigrantów, zwłaszcza w oparciu o sieć gdańskich instytucji działających lokalnie (domy i kluby sąsiedzkie, biblioteki, rady dzielnic) oraz wspieranie nieformalnych i oddolnych sieci integracji imigrantów i wolontariatu na rzecz integracji – 20.000,00 złotych

e) Wspieranie integracji w obszarze edukacji – przygotowanie oraz wydanie „pakietów wsparcia” dla rodziców z doświadczeniem migracji, których dzieci uczą się w gdańskich szkołach podstawowych, zawierających informacje dotyczące najważniejszych kwestii związanych z zapisaniem i obecnością dziecka w szkole – 70.000,00 złotych

f) budowa, organizacja i koordynacja sieci wolontariatu na rzecz wsparcia nowych mieszkańców i mieszkanek Gdańska – 50.000,00 złotych

g) Wsparcie integracji beneficjentów programu rezydencji kulturowej ICORN – 10.000,00 złotych;

8) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn – 140.000,00 złotych

b) w zakresie realizacji projektów wzmacniających kobiety i mężczyzn w pełnieniu różnorodnych ról rodzinnych, kulturowych, społecznych i zawodowych, w tym działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, tacierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechnienia i ochrony praw dziecka – 100.000,00 złotych

c) promocja oraz organizacja gali, na której zostanie wręczona Gdańska Nagroda Równości – 40.000,00 złotych;

9) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 60.000,00 złotych

b) organizacja dorocznego Pomorskiego Pikniku i Parady Seniora – 60.000,00 złotych;

10) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 25.000,00 złotych

h) wspieranie partnerstw o charakterze lokalnym i branżowym w dzielnicach – 10.000,00 złotych;

j) działania wspomagające rozwój demokracji, w tym rozwój dialogu obywatelskiego – 15.000,00 złotych;

11) Edukacja, oświata, wychowanie – 30.000,00 złotych

b) organizacja przedsięwzięcia podsumowującego kolejną edycję Akademii Gdańskich Lwiątek – 30.000,00 złotych;

16) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka – 200.000,00 złotych

b) realizacja projektów edukacyjnych, podnoszących świadomość i wrażliwość z zakresu równego traktowania, integracji społecznej, przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji, kierowana do instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców i mieszkanek Gdańska – 200.000,00 złotych ;

17) Promocja i organizacja wolontariatu – 120.000,00 złotych

b) przygotowanie wolontariuszy na potrzeby własne – 120.000,00 złotych;

20) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych – 50.000,00 złotych

b) promocja oraz organizacja gali, na której zostanie wręczona Nagroda im. Lecha Bądkowskiego – 50.000,00 złotych.

 

Plik do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu (798.45 KB)