PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” - WRS - regranting

A
A

Na podstawie Zarządzenia nr 1913/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 grudnia 2019 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 27 grudnia 2019 r.  do godz: 15:00.

 

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

 

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu/ów zwanego/ych dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs/y na mikrodotacje, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji na podstawie art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020).

Konkursy na mikrodoatcje zwane dalej Funduszami obejmują obszary:


11) Edukacji, oświaty i wychowania: - 150 000 zł
Zadanie:
a) Gdański Fundusz Młodzieżowy –w zakresie:
- inicjatyw młodzieżowych,
- edukacji nieformalnej,
- wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;


16) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: – 150 000 zł:
Zadanie:
a) Gdański Fundusz Senioralny, w tym działania aktywizujące i integrujące seniorów


22) Wspierania rozwoju społeczności lokalnej: - 150 000 zł:
Zadanie:
a) Gdański Fundusz Sąsiedzki –w zakresie:
- obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów oraz organizacji lokalnych imprez o charakterze integracyjnym i działań wspólnych w przestrzeni publicznej,
- wspierania inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam).

123368

 

Do pobrania: 

Szczegółowe warunki konkursu na 2020_regranting (1008.17 KB)

Instrukcja wypełniania ofert w otwartych konkursach ofert.docx (1.64 MB)

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy