PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie częściowych wyników konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Gdańskim Programie Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020

Ogłoszenie częściowych wyników konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Gdańskim Programie Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Do pobrania:

Częściowe wyniki konkursu (307.74 KB)

 

Informujemy, iż zgodnie z informacją zawartą w szczegółowych warunkach konkursu, Gmina Miasta Gdańska mając prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu, opublikuje wynik wyboru realizatorów na stronie internetowej Gminy Miasta Gdańska  - Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakładce Komunikaty, na zadania:

1.       wybór realizatora zadań z zakresu zdrowia publicznego, który opracuje plan skutecznych, bezpiecznych i  uzasadnionych  działań, umożliwiających  osiągnięcie w określonym terminie założonych (zdefiniowanych we wniosku) celów oraz przeprowadzi procedurę walidacyjną  projektu  pt.:  „Karmienie piersią i zdrowie psychiczne matki jako czynniki wspierające prawidłowy rozwój psychofizyczny niemowląt i małych dzieci – program opieki psychologicznej i laktacyjnej nad mieszkańcami Gdańska
2.       Prewencja – podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk mu zagrażających
3.       Interwencja – Rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki

 

najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2017r.

Oferentom przysługuje możliwość odwołania się od wyników konkursu. Odwołanie można złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w terminie trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, w formie pisemnej, w siedzibie Ogłaszającego: Urząd Miejski w Gdańsku, Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko: 14-17) lub przesłać pocztą na adres:  Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.

W przypadku przesłania odwołania pocztą  o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.