PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

MAŁE GRANTY 2019 - dofinansowanie ofert w trybie pozakonkursowym - Biuro Prezydenta ds. Kultury

A
A

MAŁE GRANTY 2019 - dofinansowanie ofert w trybie pozakonkursowym - Biuro Prezydenta ds. Kultury

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert i Zarządzeniem Nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert,

Biuro Prezydenta ds. Kultury może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

Zadanie publiczne musi spełnić łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

3) łączna kwota środków finansowych przyznanych przez miasto tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20 000 zł.

 

Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury powołuje 3-osobowy zespół, który w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu oferty rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego biorąc pod uwagę:

a) czy zakres zadania publicznego wymieniony w ofercie jest zbieżny z zakresem i rodzajem zadania oraz odpowiada priorytetom określonym w rocznym programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi,

b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania publicznego,

c) uwzględnienie w kosztorysie realizacji zadania wyłącznie działań niezbędnych do wykonania zadania publicznego,

d) czy w budżecie Biura Prezydenta ds. Kultury są zabezpieczone środki finansowe w wysokości umożliwiającej dofinansowanie projektu,

e) korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla społeczności lokalnej.

 

Otwarcie naboru w trybie art. 19 a w systemie witkac.pl nie jest jednoznaczne z dostępnością środków finansowych. 

Jeżeli zespół podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszczana jest ona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego i na stronie internetowej www.gdansk.pl. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi.

 

W  punkcie 3. Syntetyczny opis zadania należy określić zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy.

 

UWAGA: Oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl.

Link do małych grantów w systemie Witkac: https://witkac.pl/#/contest/view?id=9919

 

Konsultacji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz zakresem formalnym przygotowania ofert, udzielają:

 

  • w kwestiach merytorycznych: Krystian Kujda i Lidia Miszczuk, pok. 155, tel. 58 323 65 17, 58 323 65 51, mail: krystian.kujda@gdansk.gda.pl
  • w kwestiach finansowych: Alina Kopicka, pok. 124, tel. 58 323 61 24, alina.kopicka@gdansk.gda.pl
Krystian Kujda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Kultury