PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017 – 2020

A
A

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 r., poz. 1492, zm. 2019, poz. 447).


Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku:

  • 2019 -  wynosi 620 000,00 zł,
  • 2020 – wynosi 620 000,00 zł.

Oferty można składać do dnia 12 września 2019 r do godz: 16:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie Witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 17 września 2019 r. do godz. 16.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

 

WSPARCIE PROKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Cel Szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020:  Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

 

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ):  Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

 

Cel Operacyjny 6 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ):  Poprawa zdrowia prokreacyjnego

 

1.

3.22 / 3.1

Moduł wsparcia psychologicznego - skierowany do osób obawiających się niepowodzeń w zakresie prokreacji,
z doświadczeniami w niepowodzeniach prokreacyjnych (ciąże naturalne i z procedur wspomaganych), będących w ciąży oraz
w okresie połogu, osób chorych onkologicznie (w związku z procedurą zabezpieczenia materiału genetycznego), przewiduje się
(w zależności od zgłaszanych potrzeb) m.in: konsultacje grupowe, konsultacje par, konsultacje indywidualne, moderowanie grup wsparcia.

 

Pomoc psychologiczna w niepowodzeniach ciążowych – różnego rodzaju poronieniach, poronieniach nawykowych, przedwczesnych porodach, zgonach śród- i poporodowych, jako wydarzeniach traumatycznych, urazowych.

Pomoc psychologiczna w leczeniu niepłodności – celem unikania odczuwania długofalowo psychospołecznych skutków niepłodności w swoim życiu; w sytuacjach nie radzenia sobie z długim okresem diagnostyki
i długim leczeniem oraz stanem niepewności, co do rokowań, w trudnościach emocjonalnych i adaptacyjnych do swoich niespełnionych celów rodzicielstwa, w przypadku długotrwałego stresu jaki towarzyszy leczącym się z niepłodności parom.

 

Pomoc psychologiczna w ciąży i w okresie okołoporodowym – przy wystąpieniu zaburzeń u osób, które dotychczas nie chorowały psychicznie.

 

W/w zadania realizowane zgodnie z opisem programu i materiałami, stanowiącymi Załącznik nr 11  wraz z ankietami, stanowiącymi Załącznik nr 12 i 13 do Zarządzenia o konkursie.

Przejdź do generatora ofert
 

 

 

łącznie:

180.000,00

w tym:

2019 – 90.000,00

2020 –90.000,00

 

 

 

 

X 2019 -XII 2020

 

Odbiorcy bezpośredni:

wszyscy mieszkańcy Gdańska,

zmagający się
z trudnościami dotyczącymi prokreacji

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

2.

3.6, 3.23 / 6.2

Moduł edukacji zdrowotnej -  skierowany do młodzieży obojga płci, uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska (niepełnoletni – za uprzednią, pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych), młodych dorosłych mieszkanek i mieszkańców Gdańska; dotyczący zdrowia seksualnego człowieka oraz pełnienia odpowiednich ról w rodzinie

Zajęcia edukacyjne skierowane do grup warsztatowych nie większych niż klasa szkolna - prezentacyjne, warsztaty, metody aktywnego przekazywania wiedzy oparte o aktualny poziom wiedzy medycznej zarówno w zakresie treści jak i formy przekazu.

 

W/ w zadania realizowane zgodnie z opisem programu i materiałami, w tym szczegółowymi scenariuszami zajęć, stanowiącymi Załączniki nr 14 – nr 29 do Zarządzenia o konkursie.

Przejdź do generatora ofert
 

 

łącznie:

60.000,00

w tym:

2019 – 30.000,00

2020 –30.000,00

 

 

 

X 2019 -XII 2020

 

Odbiorcy bezpośredni:

uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska (niepełnoletni – za uprzednią, pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych), młodzi dorośli mieszkańcy Gdańska

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

3.

3.22 / 6.4

Moduł medyczny - leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Gdańska w latach 2017-2020.

Pary niemogące zrealizować planów rozrodczych przez naturalną koncepcję, które wyczerpały inne drogi leczenia niepłodności, bądź stosowanie ich jest bezcelowe, rozliczające się (oboje)

z podatków z Urzędem Skarbowym w Gdańsku (weryfikacja na podstawie ostatniej rozliczonej deklaracji PIT), które ponadto spełniają następujące kryteria:

1. wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat (warunkowo do 42 lat, w tym kobiety
z chorobą nowotworową) oraz odpowiednim poziomem hormonu AMH powyżej 0,7ng/ml oraz co najmniej

z trzema pęcherzykami obecnymi w jajniku; kobiety poddawane leczeniu gonadotoksycznemu – od 18 roku życia, wiek mężczyzn nie jest określony,

2. zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu

i Embriologii i zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku,

3.wypełniły oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia stanowiące o pozostawaniu
w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.

Rekrutacja adresatów zadania będzie prowadzona przez jego realizatora/ realizatorów.

Przejdź do generatora ofert
 

 

łącznie:

1 000.000,00

w tym:

2019 – 500.000,00

2020 –500.000,00

 

 

 X 2019 -XII 2020

 

Odbiorcy bezpośredni:

Mieszkańcy Gdańska

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

 

 

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

Zarządzenie Nr 1352_19 PMG z dnia 27 sierpni 2019 r. (43.62 MB)

II PONADTO:

Osoba do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

Magda Rychlicka-Tomczyk, tel.: 58-323-70-69,

e-mail: magda.rychlicka-tomczyk@gdansk.gda.pl