PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania nr 4.6 z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020

A
A

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego – uzależnienia zad. 4.6

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018, poz. 1492 ze zm.).

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 ze zm.), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku 2020: 155 000(słownie: Sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

Oferty można składać do dnia 6 grudnia 2019 r do godz.: 15:00

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej opis zadania z linkiem do naboru w systemie witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty
i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 11 grudnia 2019 r. do godz. 17.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Zadanie konkursowe realizuje cele:

Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport

Cel operacyjny: II.1. „Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowia”

Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”;

Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska

Cel operacyjny: III.2. „Zwiększenie roli mieszkańców, organizacji, instytucji i innych podmiotów w kreowaniu polityk miejskich”.

 

Cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” i wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

 

 

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

 

 

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 (Program): Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

 

Cel Szczegółowy 4 Programu:  Usprawnianie systemu diagnozowania problemów uzależnień oraz planowania, monitorowania
i kontrolowania realizacji Programu, w tym wzmacnianie zasobów i usprawnianie synergii współpracy i komunikacji podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie uzależnieniom.

 

Lp.

Nr zadania

z Programu/ Nr zadania
z NPZ

 

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

 

ORGANIZACJA PROGRAMU ORAZ BADANIA I ANALIZY

1.

4.6/
2.5 (N)
3.4 (A)

 

ZADANIE ROCZNE

Przeprowadzenie badań socjologicznych mających na celu ocenę występowania problemu związanego z nadużywaniem alkoholu
i narkotyków w poszczególnych dzielnicach miasta, w tym zestawienie z danymi pochodzącymi z bazy danych WGK (dotyczącymi wielkości sprzedaży alkoholu).

Przygotowanie wniosków i rekomendacji do kolejnego Programu wieloletniego z badań przeprowadzonych na terenie Miasta Gdańsk
w obszarze uzależnień.

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia
brak autora

135 000 (A)

20 000 (N)

 

od stycznia 2020 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

30 czerwca 2020 r.

mieszkańcy miasta Gdańska
i realizatorzy oraz partnerzy Programu

               

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku
nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych