PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020 oraz Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

A
A

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 r., poz. 1492, zm. 2019, poz. 447).


Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku 2019:

  • wynosi 533 040,00 zł;

Oferty można składać do dnia 11 września 2019 r do godz: 16:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie Witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 16 września 2019 r. do godz. 16.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

 

REALIZACJA LUB WSPARCIE PROGRAMÓW I WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

Cel Szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020:  Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

 

Cel Operacyjny 5 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020:  Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

 

1.      1.

3.21 / 5.3

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Realizacja programu „Bezpieczny Gdańsk - Zostań bohaterem, uratuj komuś życie, naucz się jak to robić”. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych dla 1400 mieszkańców Gdańska, uczących pierwszej pomocy przedmedycznej (masaż serca, sztuczne oddychanie, postępowanie w przypadku krwotoków, ran, oparzeń, wypadków). Szkolenie 1 raz w miesiącu w każdej
z 35 dzielnic.

Przejdź do generatora ofert

 

 

 

283 040,00

 

X-XII 2019

Odbiorcy bezpośredni:

wszyscy mieszkańcy Gdańska

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

             

 

ZMNIEJSZANIE RYZYKA ROZWOJU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

Cel Szczegółowy 1  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020: Zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń

Cel szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020:  Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

Cel szczegółowy 4  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020: podniesienie efektywności i skuteczności programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym

 

Cel Operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020: Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego                        z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, reakcji oraz nauki.

1.      2.

1.1, 1.2, 1.3, 3.1 / 4.1, 4.2

PROFILAKTYKA

1.1.Wspieranie projektów badań przesiewowych dotyczących wykrywania behawioralnych czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych wśród różnych grup wiekowych – organizacja i prowadzenie kampanii informacyjnych oraz innych działań
z zakresu edukacji publicznej w obszarze promocji zdrowia.

1.2.Realizacja lub wsparcie interwencji zdrowotnych ukierunkowanych na redukcję czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych w różnych grupach wiekowych –  organizacja i prowadzenie kampanii informacyjnych oraz innych działań z zakresu edukacji publicznej w obszarze promocji zdrowia.

1.3.Realizacja lub wsparcie projektów i kampanii społecznych promujących profilaktykę chorób zakaźnych - organizacja
i prowadzenie kampanii informacyjnych oraz innych działań z zakresu edukacji publicznej w obszarze promocji zdrowia  .

EDUKACJA ZDROWOTNA

3.1. Wsparcie akcji informacyjnych zmierzających do wzrostu świadomości dotyczącej korzyści wynikających
z obowiązkowych i dobrowolnych szczepień ochronnych - organizacja i prowadzenie kampanii informacyjnych oraz innych działań
z zakresu edukacji publicznej w obszarze promocji zdrowia

Przejdź do generatora ofert
 

 

 

 

 

100 000,00

 

 

 

 

X-XII 2019

 

 

Odbiorcy bezpośredni:

mieszkańcy Gdańska

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

2.      3.

3.1, 3.5, /4.1, 4.2

EDUKACJA ZDROWOTNA

3.1.Wsparcie akcji informacyjnych zmierzających do wzrostu świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

3.5.Realizacja lub wsparcie projektów edukacyjnych i kampanii dotyczących zakażeń przenoszonych drogą płciową (HPV).

Opracowanie materiałów edukacyjnych na temat roli szczepień ochronnych oraz badań profilaktycznych (cytologii), które wykorzystane będą w trakcie wizyty kwalifikacyjnej oraz szczepienia dziecka,
a także przekazane do gdańskich szkół podstawowych, celem przekazania rodzicom
12-latków, jednocześnie umieszczone zostaną na stronach internetowych urzędu oraz w systemach elektronicznych szkół.

Przejdź do generatora ofert
 

 

50 000,00

X-XII 2019

 

Odbiorcy bezpośredni:

mieszkańcy Gdańska, w tym rodzice, opiekunowie

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

3.      4.

4.6/4.1

KOORDYNACJA

4.6.Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań z mieszkańcami przedstawicieli podmiotów działających
w obszarze zdrowia publicznego na temat zdrowego, aktywnego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, działań podnoszących świadomość za stan własnego zdrowia.

Przejdź do generatora ofert
 

 

100 000,00

X-XII 2019

 

Odbiorcy bezpośredni:

mieszkańcy Gdańska

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

             

 

 

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

II PONADTO:

Osoba do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

Magda Rychlicka-Tomczyk, tel.: 58-323-70-69,

e-mail: magda.rychlicka-tomczyk@gdansk.gda.pl