PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w latach 2021-2023 z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021.

A
A

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego - uzależnienia

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2021 poz. 183, 694).

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2021 poz. 183, 694),, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w latach 2021-2023:
1 747 823 zł (słownie: Jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote), w tym: w roku 2021 – 641 530 zł, w roku 2022 – 814 930 zł, w roku 2023 – 291 363 zł.

Oferty można składać do dnia 28 czerwca 2021 r do godz.: 16:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej opis zadania z linkami do naborów w systemie Witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 01 lipca 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Zadania konkursowe realizuje cel: Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport

Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”

Cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” i wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: Profilaktyka uzależnień

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska:  Zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień mieszkanek i mieszkańców Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym.

Lp.

Nr zadania

z Programu/ Nr zadania
z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFIC
JENCI

(klient/
odbiorca)

PROFILAKTYKA (UNIWERSALNA, SELEKTYWNA, WSKAZUJĄCA)

Cel Szczegółowy 2 Programu: Rozwój oferty profilaktycznej sprzyjającej kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży

1.

2.2./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 4

ZADANIE WIELOLETNIE

        Realizacja programu wsparcia profilaktycznego i wychowawczego dzieci w wieku szkolnym, prowadzonego na terenie placówek oświatowych, w oparciu o strategie profilaktyczne w ramach pilotażowego uruchomienia realizacji programu rekomendowanego Good Behavior Game (dalej: GBG) „Gra
w dobre zachowanie”, w tym:

·         przeszkolenie minimum 14 Coachów przez Head Coachów programu GBG;

·         przeszkolenie minimum 100 nauczycieli
i wychowawców przez Coachów i Head Coachów;

·         dostarczenie do Szkół materiałów edukacyjnych do prowadzenia programu GBG;

·         organizacja pracy nauczycieli
i wychowawców w zakresie realizacji programu GBG;

·         realizacja programu w minimum 100 klasach pierwszych szkół podstawowych (ok. 2000 uczniów);

·         wsparcie nauczycieli przez Coachów oraz Head Coachów;

·         koordynacja programu GBG na terenie Gdańska.

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

720 000 (A/N),

w tym:

2021 - 350 000

2022 - 370 000

od sierpnia
2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do czerwca

2022

uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych, wychowawcy, rodzice /opiekunowie, GKRPA, pracownicy jednostek miejskich

2.

2.11./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 1

ZADANIE WIELOLETNIE

Poszerzanie i udoskonalanie programów profilaktycznych z wykorzystaniem samochodu, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska (wzory umów: dotacyjnej i na użyczenie samochodu stanowią załączniki Nr 5 i 12 do zarządzenia)

Przejdź do generatora ofert — kopia

dotacja
w postaci rzeczowej
- użyczenie samochodu

od sierpnia
2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

30 czerwca
2023

mieszkańcy

Gdańska

3.

2.15./

Uzależnienia
od narkotyków  Zad. 1
 Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 1

ZADANIE WIELOLETNIE

Poszerzanie i udoskonalanie programu profilaktycznego realizowanego w miejscach o zwiększonym ryzyku używania substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańsk (wzory umów: dotacyjnej i na użyczenie samochodu stanowią załączniki
Nr 5 i 12 do zarządzenia)

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

300 000 (N),

w tym:

2021 - 75 000

 2022 - 150 000

2023 - 75 000

 

od sierpnia
2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

30 czerwca
2023

dzieci
i młodzież

REDUKCJA SZKÓD, LECZENIE, REHABILITACJA I REINTEGRACJA ZDROWOTNA, SPOŁECZNA
I ZAWODOWA

Cel Szczegółowy 3 Programu: Ograniczenie szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych wynikających
ze spożywania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych

4.

3.2./

Uzależnienia
od narkotyków  Zad. 1
i Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 7

ZADANIE WIELOLETNIE

Poszerzanie oferty oraz zwiększanie liczby sieci hosteli i mieszkań readaptacyjnych dla osób w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu, a także wspieranie i poszerzanie oferty programów reintegracji społecznej
i aktywizacji zawodowej

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

173 233 (N),

 

w tym:

2021 – 52 700

2022 – 75 700

2023 – 44 833

 

od sierpnia
2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 sierpnia
2023

osoby zagrożone uzależnieniem, osoby uzależnione

(w trakcie terapii / po terapii)

5.

3.4./

Uzależnienia
od narkotyków  Zad. 1
i Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 7

ZADANIE WIELOLETNIE

Programy z zakresu zapobiegania narkomanii dla osób współuzależnionych, w tym do osób doznających przemocy tj.: treningi umiejętności wychowawczych, zajęcia informacyjne, zajęcia edukacyjne, terapia indywidualna, grupa wsparcia, poradnictwo prawne, trening interpersonalny

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

172 000 (N),

 

w tym:

2021 – 63 000

2022 – 71 000

2023 – 38 000

 

od sierpnia
2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 sierpnia
2023

osoby współuzależ
nione

6.

3.11./

Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 7

ZADANIE WIELOLETNIE

Wsparcie działalności środowisk abstynenckich. Realizacja programów/projektów służących rehabilitacji - działań podtrzymujących zmianę
u osób uzależnionych po zakończeniu leczenia terapeutycznego, utrwalających efekty leczenia, służących zdrowieniu oraz pomagających w podejmowaniu i realizacji zadań wynikających z pełnienia ról społecznych oraz integrujących osoby uzależnione ze społecznością lokalną i jej najbliższym otoczeniem

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

122 590 (A),

 

w tym

2021 – 40 830

2022 – 48 230

2023 – 33 530

 

od sierpnia
2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 sierpnia
2023

osoby uzależnione
od alkoholu
i członkowie
ich rodzin

   7.

3.17./ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 7

ZADANIE WIELOLETNIE

Kompleksowe Wsparcie Osób Zadłużonych – działania pomocowe skierowane do osób zadłużonych, u których problem zadłużenia powiązany jest ze współwystępującym problemem uzależnienia od alkoholu i/lub narkotyków w oparciu o dostosowaną indywidualnie do potrzeb pomoc psychologiczną i prawną ukierunkowaną na wyjście z zadłużenia i podjęcie terapii uzależnień

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

260 000 (A/N),

 

w tym

2021 – 60 000

2022 - 100 000

2023 - 100 000

od sierpnia
2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 grudnia

2023

osoby zadłużone,
u których występuje problem uzależnień  objęte działaniami Gdańskiego Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego

i Wsparcia Osób Zadłużonych

             

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

  • Inspektor Edyta Kołakowska, tel.: 58-323-67-48, e-mail: edyta.kolakowska@gdansk.gda.pl