PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego - uzależnienia

A
A

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 pkt. 2,3,4,8,10, art.13 pkt 3 art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 poz. 1492).  

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu  o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku:

  • 2019 wynosi 224 917,00 zł
  • 2020 wynosi 52 934,00 zł

Oferty można składać do dnia 19 lutego 2019 r do godz.: 16:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 22 lutego 2019 r. do godz. 15.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Zadania konkursowe realizują cel

Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.

Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”.

Zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” i wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 (Program):  Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

EDUKACJA ZDROWOTNA / PROMOCJA ZDROWIA

Cel Szczegółowy 1 Programu: Wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom.

1.        

1.13./

2.2 (N)

ZADANIE ROCZNE

Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych, doskonalenie kompetencji osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania narkomanii, w tym osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (wczesne rozpoznawanie zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznych), szkolenia różnych grup zawodowych.

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia

64 850 (N)

  IV-XII    
    2019

personel medyczny, służby mundurowe, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, instruktorzy ZHP/ZHR, trenerzy sportowi, profilaktycy

PROFILAKTYKA

Cel Szczegółowy 2 Programu: Zmniejszenie popytu na używanie substancji psychoaktywnych, w tym NSP przez poszerzanie, udoskonalanie, upowszechnianie i wdrażanie oferty programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

    2.

2.3./

2.3.1 (N)

ZADANIE ROCZNE

Upowszechnianie i wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw
i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży,
w szczególności programów rekomendowanych
w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia

45 000 (N)

kwiecień 2019
(od dn. podpisania umowy) do 31.12.2019

rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży

   3.

2.7./

3.2.1 (A)

ZADANIE ROCZNE

Prowadzenie oddziaływań i/lub realizacja programów/projektów/działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej, z wykorzystaniem strategii profilaktycznych, skierowanych
w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym grup/ osób prezentujących zachowania problemowe/ ryzykowne.

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia

54 000 (A)

kwiecień 2019
(od dn. podpisania umowy) do 31.12.2019

mieszkańcy Miasta Gdańska,
w szczególności dzieci
i młodzież, rodzice, opiekunowie, nauczyciele

   4.

2.14/

3.2.1 (A)

2.3.1 (N)

ZADANIE WIELOLETNIE

Poszarzanie i udoskonalanie programów profilaktycznych z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska (wzór umowy dotacyjnej i  będąca załącznikiem do niej umowa na użyczenie samochodu stanowią załączniki Nr 5 i 12 do zarządzenia).

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia

dotacja
w postaci rzeczowej
- użyczenie samochodu

  kwiecień 2019
(od dn. podpisania umowy) do 31.12.2020

mieszkańcy Miasta Gdańska

REDUKCJA SZKÓD, REHABILITACJA (READAPTACJA, REINTEGRACJA)

ZDROWOTNA, SPOŁECZNA I ZAWODOWA

Cel Szczegółowy 3 Programu: Zwiększanie dostępności i skuteczności specjalistycznych świadczeń, usług, interwencji podejmowanych w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów uzależnień.

  5.

3.9./
3.3 (A)

ZADANIE WIELOLETNIE

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Ponadto wyłonieni Realizatorzy zobowiązani będą do podawania w sprawozdaniach końcowych:
  • średniego czasu oczekiwania na pomoc terapeutyczną, interwencyjną, specjalistyczną (wg. skali: na bieżąco, do 1 tygodnia, do 2 tygodni, do 3 tygodni, do 4 tygodni, do 2 m-cy, do 3 m-cy, do 4 m-cy, do 5 m-cy, do 6 m-cy, powyżej 6 m-cy);
  • opinii osób korzystających z pomocy dotyczącej uzyskanych usług (wg. skali: bardzo zadowolony, zadowolony, niezadowolony, bardzo niezadowolony). Źródłem informacji o wartości wskaźnika powinny być ankiety ewaluacyjne przeprowadzone pośród odbiorców zadania.
Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie
114 001
(A)

w tym

 

2019 – 61 067
2020 – 52 934

  kwiecień 2019
(od dn. podpisania umowy) do 31.12.2020

ofiary przemocy domowej
(dorośli i dzieci)

 


Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku
nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

W przypadku problemów technicznych z obsługą systemu informatycznego Witkac.pl istnieje możliwość indywidualnego spotkania z przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego w celu wyjaśnienia wątpliwości. Terminy dyżurów:

  • 02.2019 r. i 13.02.2019 r. (środy) w godz. 15.00-17.00;
  • 02.2019 r. i 14.02.2019 r. (czwartki) w godz. 08.00-10.00.

Uwaga! Na spotkanie obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 58 323 67 48