PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020.

A
A

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 r., poz. 1492, zm. 2019, poz. 447).


Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w latach:

  • 2020 - wynosi 270 000,00 zł,
  • 2021 – wynosi 70 000,00 zł,
  • 2022 – wynosi 70 000,00 zł.

Oferty można składać do dnia 6 grudnia 2019 r do godz: 15:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie Witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 11 grudnia 2019 r. do godz. 17.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI HIV/AIDS

ORAZ WSPARCIE FUNKCJONOWANIA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS,

ICH RODZIN I BLISKICH

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

EDUKACJA ZDROWOTNA

Cel Szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020:  Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

 

Cel Operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020:  Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

 

1.       

3.10 / 4.1.2

Przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży
z gdańskich szkół ponadpodstawowych przez realizację następujących działań: zajęcia

edukacyjne, zajęcia warsztatowe, poradnictwo, konsultacje.

Przejdź do generatora ofert
 

 

łącznie:

90 000,00

w tym:

2020 – 30 000,00

2021 –

30 000,00

2022 –

30 000,00

 

I 2020 - XII 2022

Odbiorcy bezpośredni:

młodzież ze szkół ponadpodstawowych Miasta Gdańska

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

2.       

3.10 / 4.1.2

 

Organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnych dotyczących tematyki HIV/AIDS
i innych chorób przenoszonych drogą płciową skierowanych do studentów gdańskich uczelni wyższych zgodnie z potrzebami i oceną

sytuacji epidemiologicznej m.in.: opracowanie projektu/ów kampanii wraz z jej/ich elementami, opracowanie i wydanie różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji, upowszechnienie przekazu kampanijnego w mediach (telewizja, radio, prasa, Internet) i w mediach branżowych, organizowanie stoisk informacyjnych połączonych z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych, dystrybucja materiałów kampanijnych, inne działania związane
z kampanią

Przejdź do generatora ofert
 
 

 

łącznie:

30 000,00

w tym:

2020 – 10 000,00

2021 –

10 000,00

2022 –

10 000,00

 

I 2020 - XII 2022

 

Odbiorcy bezpośredni:

Studenci uczelni Miasta Gdańska

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Cel Szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020:  Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

 

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ):  Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego
i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

3.       

3.25 / 3.1

Indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych

 

Przejdź do generatora ofert
 

 

łącznie:

24 000,00

w tym:

2020 – 8 000,00

2021 –

8 000,00

2022 –

8 000,00

 

 

I 2020 - XII 2022

 

Odbiorcy bezpośredni:

osoby zakażone wirusem HIV, mieszkańcy Gdańska

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne, ponadregionalne
i globalne

4.       

3.25/ 3.1

Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych

 

Przejdź do generatora ofert
 

 

łącznie:

30 000,00

w tym:

2020 – 10 000,00

2021 –

10 000,00

2022 –

10 000,00

 

 

I 2020 - XII 2022

 

Odbiorcy bezpośredni:

osoby zakażone wirusem HIV, mieszkańcy Gdańska

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne, ponadregionalne
 globalne

 

        5.

3.25 / 3.1

Organizacja turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób seropozytywnych          i ich bliskich będących mieszkańcami Gdańska

 

Przejdź do generatora ofert
 

 

łącznie:

36 000,00

w tym:

2020 – 12 000,00

2021 –

12 000,00

2022 –

12 000,00

 

 

 

 

  I 2020 - XII 2022

 

Odbiorcy bezpośredni:

osoby zakażone wirusem HIV, ich rodziny i bliscy, mieszkańcy Gdańska

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne i globalne

 

             

 

ZMNIEJSZANIE RYZYKA ROZWOJU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

Cel Szczegółowy 1  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020: Zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń

Cel szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020:  Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

Cel szczegółowy 4  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020: podniesienie efektywności i skuteczności programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym

 

Cel Operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020: Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego                        z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, reakcji oraz nauki.

1.      6.

1.1, 1.2, 1.3, 3.1 / 4.1, 4.2

PROFILAKTYKA

1.1.Wspieranie projektów badań przesiewowych dotyczących wykrywania behawioralnych czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych wśród różnych grup wiekowych – organizacja i prowadzenie kampanii informacyjnych oraz innych działań
z zakresu edukacji publicznej w obszarze promocji zdrowia.

1.2.Realizacja lub wsparcie interwencji zdrowotnych ukierunkowanych na redukcję czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych w różnych grupach wiekowych –  organizacja i prowadzenie kampanii informacyjnych oraz innych działań z zakresu edukacji publicznej w obszarze promocji zdrowia.

1.3.Realizacja lub wsparcie projektów i kampanii społecznych promujących profilaktykę chorób zakaźnych - organizacja
i prowadzenie kampanii informacyjnych oraz innych działań z zakresu edukacji publicznej w obszarze promocji zdrowia  .

EDUKACJA ZDROWOTNA

3.1. Wsparcie akcji informacyjnych zmierzających do wzrostu świadomości dotyczącej korzyści wynikających
z obowiązkowych i dobrowolnych szczepień ochronnych - organizacja i prowadzenie kampanii informacyjnych oraz innych działań
z zakresu edukacji publicznej w obszarze promocji zdrowia

Przejdź do generatora ofert
 

 

 

 

100 000,00

 

 

 

 

I-XII 2020

 

 

Odbiorcy bezpośredni:

mieszkańcy Gdańska

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

2.      7.

4.6/4.1

KOORDYNACJA

4.6.Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań z mieszkańcami przedstawicieli podmiotów działających
w obszarze zdrowia publicznego na temat zdrowego, aktywnego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, działań podnoszących świadomość za stan własnego zdrowia.

Przejdź do generatora ofert
 

100 000,00

I-XII 2020

Odbiorcy bezpośredni:

mieszkańcy Gdańska

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

             

 

 

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

II PONADTO:

Osoba do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

Magda Rychlicka-Tomczyk, tel.: 58-323-70-69,

e-mail: magda.rychlicka-tomczyk@gdansk.gda.pl