PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” - WRS - regranting

A
A

Na podstawie Zarządzenia nr 1973/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2018 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającycm w celu osiągnięcia zysku w zakresie regrantingu. 


Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu/ów zwanego/ych dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs/y na mikrodotacje, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji na podstawie art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909)


Konkursy na mikrodoatcje zwane dalej Funduszami obejmują obszary:


11) Edukacji, oświaty i wychowania:
a) Gdański Fundusz Młodzieżowy –  w zakresie:
 inicjatyw młodzieżowych,
 edukacji nieformalnej,
 wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;


16) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) Gdański Fundusz Senioralny;


21) Wspierania rozwoju społeczności lokalnej:
a) Gdański Fundusz Sąsiedzki – w zakresie:
 obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów oraz organizacji lokalnych imprez o charakterze integracyjnym,
 wspierania inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam).

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl do dnia 27 grudnia 2018 r. do godz. 16:00 


104277

Do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu na 2019 - regranting
Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy