PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” - WRS - dogrywka II

A
A

Na podstawie Zarządzenia nr 1404/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 września 2019 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającycm w celu osiągnięcia zysku w zakresie regrantingu. 

 

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu/ów zwanego/ych dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs/y na mikrodotacje, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji na podstawie art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco:

11) Edukacji, oświaty i wychowania:

c) szkolenie i certyfikacja nauczycieli/ek z zakresu przedsiębiorczości oraz organizacja konferencji edukacyjnej – 140 000 zł

 

21) Wspierania rozwoju społeczności lokalnej:

d) Wspieranie innowacji społecznych - Gdański Fundusz Innowacji - 80 000 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl do dnia 23 września 2019 r. do godz. 16:00 

 

104277

Do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu na 2019 - dogrywka II (1002.47 KB)

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy