PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konkurs ofert na realizację zadań w roku 2019 i 2020 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023

A
A

Konkurs ofert na realizację zadań w roku 2019 i 2020 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w roku 2019 i 2020 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023.

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 poz. 1492, z 2019r. poz. 447).  

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku:

  • 2019 wynosi 990 000,00 zł
  • 2020 wynosi 1 100 000,00 zł

Oferty można składać do dnia 22 lipca 2019 r do godz: 16:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 25 lipca 2019 r. do godz. 16.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Zadania konkursowe realizują cele Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus:

 PO Zdrowie Publiczne i Sport:
Cel operacyjny: II.1. „Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie ”.
Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”.
Cel operacyjny: II.4. „Podniesienie jakości opieki medycznej”.

 PO Integracja Społeczna i Aktywizacja Obywatelska:
Cel operacyjny: III.1. „Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób”
Cel operacyjny: III.5. „Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej”
Cel operacyjny: III.6. „Podniesienie jakości systemu integracji społecznej”

 PO Edukacja:
Cel operacyjny I.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych”.
Cel operacyjny I.3. „ Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży”.

Zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” oraz wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego
i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Cel główny Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 (Program): Tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne warunki i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę jakości życia osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego
w Gdańsku.

Lp.

nr zadań
z NPZ
w ramach celu operacyjnego 3/cel główny, cel szczegółowy
i nr zadań
z NPOZP

Nr zadania w Programie oraz opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

Cel Szczegółowy 1 Programu: Prewencja - podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk mu zagrażających.

1.       

zadania 1.3, 1.5, 2.1, 2.4, 2.6, 2.7/ cel główny 2,  cel szczegółowy a zadanie 1, cel szczegółowy b zadanie 2

ZADANIE WIELOLETNIE

- Realizacja miejskiej kampanii społecznej na rzecz budowania dobrych relacji rodzinnych, w tym. m. in. organizacja rodzinnych eventów, przekazywanie informacji o roli rodziny w profilaktyce, promowanie odpowiedniego rodzicielstwa i rozwijania umiejętności wychowawczych, promowanie inwestowania w relacje rodzinne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; materiały edukacyjne zawierające istotne treści profilaktyczne, itp.

 

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia

 

 

 

200 000

2019 - 100 000

2020 - 100 000

 

 

 

 

IX 2019-XII 2020

 

Bezpośredni i pośredni:

rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska;

mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

2.       

zadania 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.12, 2.15, 2.16 / cel główny 1, cel szczegółowy b zadanie 2

ZADANIE WIELOLETNIE
Prewencja zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych, w tym między innymi:
-  Inicjowanie i wspieranie działań z zakresu profilaktyki zaburzeń adaptacyjno – rozwojowych wynikających z trudnej sytuacji związanej z zadłużeniami lub doświadczeniem przestępstwa/nadużycia ekonomicznego.
Przeciwdziałanie nawrotom kryzysów i zaburzeń psychicznych związanych z problemem zadłużeń lub bycia ofiarą przestępstwa/nadużycia ekonomicznego.

 

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia

 

370 000

2019 - 170 000

2020 - 200 000

 

 

IX 2019-XII 2020

 

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi wynikającymi z trudnej sytuacji związanej z zadłużeniami lub doświadczeniem przestępstwa/nadużycia ekonomicznego.

Pośredni:
ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

3.       

zadania 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.12, 2.15, 2.16 / cel główny 1, cel szczegółowy b zadanie 2

ZADANIE WIELOLETNIE
1.6
 Prewencja zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych, w tym między innymi:
-  1.6.1 Inicjowanie i wspieranie działań z zakresu profilaktyki zaburzeń adaptacyjno – rozwojowych.
1.11  Przeciwdziałanie nawrotom kryzysów i zaburzeń psychicznych.

 

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia

 

370 000

2019 - 170 000

2020 - 200 000

 

IX 2019-XII 2020

 

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:
ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

4.       

zadania 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10/ cel główny 1, cel szczegółowy b zadanie 2 cel szczegółowy e zadanie 2

ZADANIE WIELOLETNIE
1.10 Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, w tym zaburzeń jedzenia, uzależnień od pornografii, seksu, hazardu, Internetu, gier komputerowych, w tym między innymi:

-  1.10.1 Inicjowanie, wsparcie i realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznych dotyczących zapobiegania uzależnieniom oraz zdrowotnych konsekwencji uzależnień behawioralnych.

 

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia

370 000

2019 - 170 000

2020 - 200 000

 

IX 2019-XII 2020

 

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:
ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

Cel Szczegółowy 2 Programu: Interwencja - rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.

5.       

zadania 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 / cel główny 1, cel szczegółowy e zadanie  2

ZADANIE WIELOLETNIE
2.3 Organizacja wsparcia zewnętrznego dla dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia kryzysu
, w tym między innymi:
- 2.3.1 objętych systemem edukacji.
- 2.3.2 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia

 

 

240 000

2019 - 120 000

2020 - 120 000

 

 

 

 

IX 2019-XII 2020

 

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska, dzieci i młodzież
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku.

6.       

zadania 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 / cel główny 1, cel szczegółowy e zadanie  2

ZADANIE WIELOLETNIE
Organizacja wsparcia zewnętrznego dla dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia kryzysu
związanego ze stanem zdrowia.

 

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia100 000

2019 - 50 000

2020 - 50 000

 

IX 2019-XII 2020

 

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska, dzieci i młodzież przebywająca w placówkach ochrony zdrowia
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku.

Cel Szczegółowy 3 Programu: Integracja - utrzymanie, wzmocnienie lub powrót do pełnienia ról społecznych, odzyskanie samodzielności i aktywności społecznej na miarę możliwości.

7.       

zadania 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12,  2.13, 2.15, 2.16/ cel główny 1, cel szczegółowy a zadanie 1,  cel szczegółowy b zadanie 1

ZADANIE WIELOLETNIE
3.3 Przygotowanie lub poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego dla adresatów Programu, w tym:
- 3.3.2 psychiatrii środowiskowej
- 3.3.3 zespołów leczenia środowiskowego
- 3.3.4 zespołów interwencyjnych
- 3.3.5 terapii środowiskowej
- 3.3.8 grup samopomocowych i grup wsparcia
- 3.3.9 teleopieki i innych technologii mogących być zastosowanych w środowisku
- 3.3.10 działań wolontariackich
- 3.3.11 innych form wsparcia odpowiadających na specyficzne potrzeby adresatów Programu

 

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia

440 000

2019 - 210 000

2020 - 230 000

 

IX 2019-XII 2020

Bezpośredni:  rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne mieszkańców Gdańska w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:  ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno - organizacyjne dla Oferentów dotyczące kwestii merytorycznych i systemu Witkac.pl, które odbędzie się 10 lipca 2019 (środa) w godzinach 13:30 - 15:00 w sali AP1 siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ulica Nowe Ogrody 8/12.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych