PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konkurs ofert na realizację zadań w latach 2021 - 2023 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w latach 2021 - 2023 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023.

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2021 poz. 183, 694 ).  

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku:

  • 2021 wynosi 858 000,00
  • 2022 wynosi 844 000,00
  • 2023 wynosi 1 160 000,00

Oferty można składać do dnia 7 czerwca 2021 r. do godz. 16:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 10 czerwca 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

 

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ): Uzależnienia od zachowań (uzależnienia behawioralne).

Cel główny Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 (Program): Tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne warunki i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę jakości życia osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego w Gdańsku.

Lp.

Nr zadań z NPZ w ramach celu operacyjnego 2/cel główny, cel szczegółowy i nr zadań z NPOZP/Nr zadania z Programu

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

Cel Szczegółowy 1 Programu: Prewencja - podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk mu zagrażających.

1.

Cel operacyjny 2, Uzależnienia od zachowań (uzależnienia behawioralne), zadania 1, 2 / cel główny 1 cel szczegółowy b, cel szczegółowy e zadanie 1 / 1.10

ZADANIE WIELOLETNIE

Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, w tym zaburzeniom jedzenia, uzależnieniom od pornografii, seksu, hazardu, internetu i gier komputerowych

Realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym.

Przejdź do generatora ofert

2021 –

280 000

2022 –

280 000

2023 –

375 000

 

VIII 2021-XII 2023

Bezpośredni: mieszkanki i mieszkańcy Gdańska w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ): Promocja zdrowia psychicznego.

Cel główny Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 (Program): Tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne warunki i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę jakości życia osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego w Gdańsku.

Lp.

Nr zadań z NPZ w ramach celu operacyjnego 3/cel główny, cel szczegółowy i nr zadań z NPOZP/Nr zadania z Programu

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

Cel Szczegółowy 1 Programu: Prewencja - podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk mu zagrażających.

2.

Cel operacyjny 3, Promocja zdrowia psychicznego zadanie 1/ cel główny 1, cel szczegółowy b zadanie 2 / 1.2

ZADANIE WIELOLETNIE

Prewencja zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych

Realizacja działań z zakresu profilaktyki zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych wynikających z nadmiernego zadłużenia lub doświadczenia przestępstwa/nadużycia ekonomicznego dla różnych grup społecznych.

Zadanie komplementarne wobec działań realizowanych w ramach Gdańskiego Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych.

Przejdź do generatora ofert

 

2021 -

80 000

2022 –

84 000

2023 –

100 000

 

VIII 2021-XII 2023

Bezpośredni: mieszkanki i mieszkańcy Gdańska w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

3.

Cel operacyjny 3, Promocja zdrowia psychicznego, zadanie 1/ cel główny 2, cel szczegółowy a zadanie 1, cel szczegółowy b zadanie 2 / 1.2

ZADANIE WIELOLETNIE

Promocja zdrowia psychicznego

Realizacja działań mających na celu podnoszenie poziomu zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży (w tym kształtowanie umiejętności i struktur psychicznych, umiejętności społecznych, podnoszenie odporności i poprawę funkcjonowania emocjonalnego), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czynników ryzyka identyfikowanych w związku z sytuacją pandemiczną.

Przejdź do generatora ofert

2021 –

188 000

2022 –

190 000

2023 –

275 000

VIII 2021 – XII 2023

Bezpośredni: mieszkanki i mieszkańcy Gdańska w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:
ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

4.

Cel operacyjny 3, Promocja zdrowia psychicznego, zadanie 1, Zapobieganie zachowaniom samobójczym, zadanie 1 / cel główny 1 cel szczegółowy b zadanie 2, cel szczegółowy e zadanie 2 / 1.2

ZADANIE WIELOLETNIE

Promocja zdrowia psychicznego

- Realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie samobójstwom wśród dzieci i młodzieży

- Realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie samobójstwom wśród osób dorosłych i seniorów, z uwzględnieniem potrzeby i sytuacji mężczyzn oraz kobiet.

Przejdź do generatora ofert
 

2021 –

180 000

2022 –

190 000

2023 –

300 000

VIII 2021 – XII 2023

Bezpośredni: mieszkanki i mieszkańcy Gdańska w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:
ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska

               

Cel Szczegółowy 2 Programu: Interwencja - rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.

5.

Cel operacyjny 3, Promocja zdrowia psychicznego, zadanie 1/ cel główny 1, cel szczegółowy a zadanie 1, cel szczegółowy b zadanie 1, zadanie 2 / 2.2

ZADANIE WIELOLETNIE

Prowadzenie kompleksowych działań interwencyjnych dla osób potrzebujących, ich rodzin i opiekunów oraz otoczenia.

Realizacja działań mających na celu wsparcie i poprawę jakości życia osób w żałobie, zmagających się ze stratą osoby bliskiej.

Przejdź do generatora ofert

2021 –

100 000

2022 –

100 000

2023 –

110 000

VIII 2021 – XII 2023

Bezpośredni:

mieszkanki i mieszkańcy Gdańska w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

 

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne w Gdańsku.

Cel główny Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 (Program): Tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne warunki i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę jakości życia osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego w Gdańsku.

Cel Szczegółowy 4 Programu: Koordynacja i zarządzanie – zbudowanie systemu zarządzania działaniami z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

6.

Cel operacyjny 3, Promocja zdrowia psychicznego,  zadanie 2 / cel główny 2, cel szczegółowy b zadanie 2 / 4.4

ZADANIE ROCZNE

Organizacja konferencji

- Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych oraz profilaktycznych w związku z pandemią COVID-19; podniesienie kompetencji specjalistów świadczących usługi na rzecz ochrony, wsparcia zdrowia psychicznego ze szczególnym, uwzględnieniem sytuacji pandemicznej oraz jej możliwych konsekwencji

Przejdź do generatora ofert
 

30 000.

VIII 2021 – XII 2021

 

Bezpośredni:
podmioty wykonujące zadania na rzecz osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

Zarządzanie nr 727/21 PMG z dnia 20 maja 2021 r. (2.75 MB)

 

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

  • Karolina Ciechan, Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, III p. pok. 304, tel.: 58 323 67 79, e-mail: karolina.ciechan@gdansk.gda.pl,
  • Barbara Zielińska Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, III p. pok. 305, tel.: 58 323 80 52, e-mail: barbara.zielinska@gdansk.gda.pl.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, na którym omówimy zadania konkursowe, procedurę konkursową i terminy, na co zwracać uwagę składając oferty oraz udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące procedury konkursowej.

Spotkanie odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams, w godzinach od 15.00 do 16.00, 27 maja 2021 r., do którego będzie można dołączyć poprzez poniższy link:
Spotkanie aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


 
___________________________________________