PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konkurs ofert na realizację zadań w latach 2020 - 2023 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w roku 2020, 2021, 2022 i 2023 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023.

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2019 r. poz. 2365, 2020 r. poz. 322 ).  

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057), spełniające kryteria oceny wskazane
w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku:

  • 2020 wynosi 260 000 ,00 zł
  • 2021 wynosi 240 000,00 zł
  • 2022 wynosi 150 000,00 zł
  • 2023 wynosi 150 000,00 zł

Oferty można składać do dnia 28 września 2020 r. do godz. 15:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 1 października 2020 r. do godz. 16.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Zadania konkursowe realizują cele Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus:

 PO Zdrowie Publiczne i Sport:
Cel operacyjny: II.1. „Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie ”.
Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”.
Cel operacyjny: II.4. „Podniesienie jakości opieki medycznej”.

 PO Integracja Społeczna i Aktywizacja Obywatelska:
Cel operacyjny: III.1. „Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób”
Cel operacyjny: III.5. „Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej”
Cel operacyjny: III.6. „Podniesienie jakości systemu integracji społecznej”

 PO Edukacja:
Cel operacyjny I.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych”.
Cel operacyjny I.3. „ Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży”.

Zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” oraz wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego
i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Cel główny Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 (Program): Tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne warunki i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę jakości życia osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego
w Gdańsku.

Lp.

nr zadań
z NPZ
w ramach celu operacyjnego 3/cel główny, cel szczegółowy
i nr zadań
z NPOZP/ Nr zadania z Programu

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

Cel Szczegółowy 1 Programu: Prewencja - podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk mu zagrażających.

1.       

zadania 1.3, 1.5, 2.1, 2.7 / cel główny 2, cel szczegółowy a zadanie 1, cel szczegółowy b zadanie 2 / 1.2

ZADANIE ROCZNE

Promocja zdrowia psychicznego

- Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dla rodziców, opiekunów i kadry pedagogicznej zwracającej uwagę na niebezpieczeństwa czekające na dzieci i młodzież w internecie oraz możliwości im zapobiegania.

- Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dostosowanej odpowiednio do dzieci i nastolatków, podnoszącej świadomość w zakresie niepokojących sygnałów dotyczących ich zdrowia psychicznego oraz uświadamiania w zakresie konsekwencji z nich płynących.

Przejdź do generatora ofert

 

 

100 000

2020 – 100 000

 

 

 

 

 

XI 2020-XII 2020

 

Bezpośredni: mieszkanki i mieszkańcy Gdańska w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

Cel Szczegółowy 2 Programu: Interwencja - rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.

2.       

zadania 2.1, 2.4, 2.6 / cel główny 1, cel szczegółowy b zadanie 2 / 2.2

ZADANIE WIELOLETNIE

Prowadzenie kompleksowych działań interwencyjnych dla osób potrzebujących, ich rodzin i opiekunów oraz otoczenia.

Realizacja działań wspierających dla osób znajdujących się w kryzysie psychicznym na skutek/w obliczu utraty pracy spowodowanej pandemią COVID-19, dla osób znajdujących się w kryzysie z powodu zachorowania na COVID-19 i ich bliskich oraz podwyższonego ryzyka zachorowania, a także dla osób narażonych na wszelkiego rodzaju zagrożenia (w tym długotrwałą izolację) spowodowane wystąpieniem pandemii.

Przejdź do generatora ofert

 

120 000

2020 – 30 000

2021 – 90 000

 

 

 

XI 2020-XII 2021

 

Bezpośredni:

mieszkanki i mieszkańcy Gdańska w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne w Gdańsku.

Cel Szczegółowy 4 Programu: Koordynacja i  zarządzanie – zbudowanie systemu zarządzania działaniami z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

3.       

zadania 1.3, 3.6 / cel główny 1, cel szczegółowy d zadanie 3, 4 / 4.5

ZADANIE WIELOLETNIE

Poszerzenie oraz utrzymywanie sprawnej działalności Punktu informacyjno-konsultacyjnego informującego o dostępnych usługach z zakresu zdrowia psychicznego, w tym między innymi:

- W 2020 roku zapewnienie funkcjonowania i/lub stworzenie i/lub rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wspierających działalność Punktu informacyjno-konsultacyjnego.

W latach 2021-2023 prowadzenie sprawnego działania infrastruktury punktu informacyjno-konsultacyjnego, w tym prowadzenie i aktualizowanie bazy dostępnej oferty wsparcia w Gdańsku, aktualizowanie informatora o dostępnej ofercie wsparcia w wersji cyfrowej, prowadzenie infolinii dotyczącej dostępnej oferty wsparcia oraz prowadzenie konsultacji kierujących do właściwych form pomocy.

Przejdź do generatora ofert

 

500 000

2020 – 50 000

2021 – 150 000

2022 – 150 000

2023 – 150 000

 

 

XI 2020 - XII 2023

Bezpośredni: mieszkanki i mieszkańcy Gdańska w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

4.       

zadania 1.3, 2.2, 2.7, 2.11/ cel główny 2, cel szczegółowy b zadanie 2 / 4.4

ZADANIA ROCZNE

Organizacja działań mających na celu wzmocnienie kompetencji podmiotów działających w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej, w tym również w zakresie dobrych praktyk pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem, a także wspierających możliwość wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami (np. za pomocą nowoczesnych form technologicznych).

Przejdź do generatora ofert

 

55 000

2020 – 55 000

 

XI 2020 - XII 2020

Bezpośredni:

podmioty wykonujące zadania na rzecz osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

5.       

zadania 1.3, 2.2, 2.7, 2.11/ cel główny 2, cel szczegółowy b zadanie 2 / 4.4

ZADANIA ROCZNE

Organizacja konferencji w formie on-line dotycząca popularyzacji wiedzy i dobrych praktyk z uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem (w tym ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, pochodzenie etniczne i religijne, światopogląd).

Przejdź do generatora ofert

 

25 000

2020 – 25 000

 

XI 2020 - XII 2020

Bezpośredni:

podmioty wykonujące zadania na rzecz osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

               

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, na którym omówimy zadania konkursowe, procedurę konkursową i terminy, na co zwracać uwagę składając oferty oraz udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące procedury konkursowej.

Spotkanie odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams, w godzinach od 16.00 do 17.00, 23 września 2020 r., do którego będzie można dołączyć poprzez poniższy link:
________________________________________________________________________________