PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konkurs ofert na realizację zadań w roku 2019 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023

A
A

Konkurs ofert na realizację zadań w roku 2019 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w roku 2019 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023.

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 poz. 1492, z 2019r. poz. 447).  

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688), spełniające kryteria oceny wskazane
w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku:

  • 2019 wynosi 150 000,00 zł

Oferty można składać do dnia 17 maja 2019 r do godz: 15:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 22 maja 2019 r. do godz. 17.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Zadania konkursowe realizują cele Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus:

 PO Zdrowie Publiczne i Sport:
Cel operacyjny: II.1. „Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie ”.
Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”.
Cel operacyjny: II.4. „Podniesienie jakości opieki medycznej”.

 PO Integracja Społeczna i Aktywizacja Obywatelska:
Cel operacyjny: III.1. „Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób”
Cel operacyjny: III.5. „Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej”
Cel operacyjny: III.6. „Podniesienie jakości systemu integracji społecznej”

 PO Edukacja:
Cel operacyjny I.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych”.
Cel operacyjny I.3. „ Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży”.

Zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” oraz wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego
i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Cel główny Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 (Program): Tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne warunki i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę jakości życia osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego
w Gdańsku.

Lp.

nr zadań
z NPZ
w ramach celu operacyjnego 3/cel główny, cel szczegółowy
i nr zadań
z NPOZP

Nr zadania w Programie oraz opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

Cel Szczegółowy 1 Programu: Prewencja - podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk mu zagrażających.

1.        

zadania 1.3, 1.5, 2.1, 2.7/ cel główny 2,  cel szczegółowy a zadanie 1, cel szczegółowy b zadanie 2

ZADANIE ROCZNE
 1.2
Promocja zdrowia psychicznego, w tym między innymi:
- 1.2.1 Realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznych na rzecz podnoszenia wiedzy i świadomości o prawidłowym rozwoju psychicznym, kształtowaniu osobowości, charakteru, budowaniu dojrzałości psychicznej.

- 1.2.2 Realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznych dotyczących psychospołecznych aspektów zdrowia.

- 1.2.3 Opracowanie i realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznych dotyczących zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości, depresji, prób samobójczych i innych trudności psychicznych.

- 1.2.4 Inicjowanie projektów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałającym dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

- 1.2.5 Opracowanie i wdrożenie pakietu działań mających na celu podniesienie poziomu zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży przez kreowanie harmonijnego rozwoju, kształtowanie umiejętności i struktur psychicznych, umiejętności społecznych, podnoszenie odporności i poprawę funkcjonowania emocjonalnego.

- 1.2.6 Realizacja programów zapobiegania przemocy w rodzinie, szkole i w środowisku lokalnym.

- 1.2.7 Realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych dotyczących seksualności i jej znaczenia w życiu człowieka.

Przejdź do Generatora Witkac
Przejdź do Generatora Witkac

Przejdź do generatora Witkac

 

 

 

100 000

 

 

 

 

 

 

VI-XII 2019

 

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

Cel Szczegółowy 2 Programu: Interwencja - rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.

2.        

zadania 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 / cel główny 1, cel szczegółowy e zadanie  2

ZADANIE ROCZNE
2.3 Organizacja wsparcia zewnętrznego dla dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia kryzysu
, w tym między innymi:
- 2.3.1 objętych systemem edukacji.
- 2.3.2 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Przejdź do Generatora Witkac
Przejdź do Generatora Witkac
Przejdź do generatora Witkac
 

 

50 000

 

 

 

 

VI-XII 2019

 

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska, dzieci i młodzież
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku.

               

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno - organizacyjne dla Oferentów dotyczące kwestii merytorycznych i systemu Witkac.pl, które odbędzie się 8 maja 2019 (środa) w godzinach 13:30 - 15:00 w sali 107 siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ulica Nowe Ogrody 8/12.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 

II PONADTO:

 

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

W przypadku problemów technicznych z obsługą systemu informatycznego Witkac.pl istnieje możliwość indywidualnego spotkania z przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego w celu wyjaśnienia wątpliwości. Terminy dyżurów:

  • 02.05.2019 r. i 09.05.2019 r. (czwartki) w godz. 14.00-16.00;
  • 08.05.2019 r. (środa) w godz. 15.00-17.00.

Uwaga! Na spotkanie obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 58 323 67 79 lub 58 323 70 69

 

Andrzej Szkutnik (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi