PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konkurs ofert na realizację w latach 2022 – 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025 oraz Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

Konkurs ofert na realizację w latach 2022 – 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025 oraz Budżetu Obywatelskiego na rok 2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Konkurs ofert na realizację w latach 2023 - 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025.

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2022 r., poz. 1608) oraz art. 48b ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 2561 ze zm.).

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2022 r. poz. 1608), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327 ze zm.), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku:

  • 2023 wynosi 145 000,00 zł
  • 2024 wynosi  25 000,00 zł
  • 2025 wynosi  25 000,00 zł

Oferty można składać do dnia 30 marca 2023 r. do godz. 16:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej zadanie z linkiem do odpowiednich naborów w systemie witkac.pl.

WSPARCIE PROKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Cel Szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021- 2025:  Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym)

 

Cel Operacyjny 5 Narodowego Programu Zdrowia (NPZ):  Wyzwania demograficzne

 

1.

3.5/ 5.2

 

Moduł medyczny - leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Gdańska w latach 2017-2025.

Pary (formalne i nieformalne) niemogące zrealizować planów rozrodczych przez naturalną koncepcję, które wyczerpały inne drogi leczenia niepłodności, bądź stosowanie ich jest bezcelowe, rozliczające się (oboje)
z podatków z Urzędem Skarbowym w Gdańsku (weryfikacja na podstawie ostatniej rozliczonej deklaracji PIT), które ponadto spełniają następujące kryteria:

1. wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat (warunkowo do 42 lat, w tym kobiety
z chorobą nowotworową) oraz odpowiednim poziomem hormonu AMH powyżej 0,7ng/ml oraz co najmniej z trzema pęcherzykami obecnymi w jajniku; kobiety poddawane leczeniu gonadotoksycznemu – od 18 roku życia, wiek mężczyzn nie jest określony,

2. zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i zgodnie
z Ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku,

3.wypełniły oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia stanowiące o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.

Rekrutacja adresatów zadania będzie prowadzona przez jego realizatora/ realizatorów.

Przejdź do generatora ofert

 

łącznie:

120.000,00 PLN

 

 

 V 2023 -XII 2023

 

Odbiorcy bezpośredni:

Mieszkańcy Gdańska

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI HIV/AIDS

ORAZ WSPARCIE FUNKCJONOWANIA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS,

ICH RODZIN I BLISKICH

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

EDUKACJA ZDROWOTNA

Cel Szczegółowy 3 Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021- 2025: Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

 

Cel Operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

 

2.

3.7 / 4.1

Organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnych dotyczących tematyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową skierowanych do  wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej m.in.: opracowanie projektu/ów kampanii wraz z jej/ich elementami, opracowanie i wydanie różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji, upowszechnienie przekazu kampanijnego w mediach (telewizja, radio, prasa, Internet) i w mediach branżowych, organizowanie stoisk informacyjnych połączonych z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych, dystrybucja materiałów kampanijnych, inne działania związane z kampanią.

Przejdź do generatora ofert

łącznie:

75 000,00

w tym:

2023 –

25 000,00

2024 –

25 000,00

2025 –

25 000,00

 

V 2023 - XII 2025

 

Odbiorcy bezpośredni:

mieszkanki
i mieszkańcy Miasta Gdańska.

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne i globalne.

 

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy dostarczyć wygenerowane z systemu potwierdzenie złożenia oferty do Ogłaszającego konkurs w terminie do 4 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi
z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych