PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konkurs ofert na działania kulturalne 2019 III Edycja

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku - KONKURS NA DZIAŁANIA KULTURALNE 2019 - III EDYCJA, organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

 

Istotą niniejszego konkursu jest dofinansowanie działań zachęcających mieszkańców do współtworzenia kultury miasta i uczestnictwa w większych i mniejszych przedsięwzięciach kulturalnych, sąsiedzkich spotkaniach i innych formach spędzania czasu wolnego, a także wspólnym działaniu na rzecz ożywiania przestrzeni publicznej.

Celem konkursu jest wspierane projektów kulturalnych, włączających odbiorców zadania w proces realizacji i współtworzenia końcowego efektu.

Istotne jest, aby działania w ramach projektu umożliwiały ich uczestnikom rozwijanie zdolności i umiejętności.

Jeżeli zdanie obejmuje organizację wydarzenia typu spektakl, festyn, koncert, warsztaty, ważne jest aby było ono elementem działań oraz ich bezpośrednim efektem końcowym.

Opis zadania musi zawierać metody angażowania uczestników/odbiorców, rozwijania ich kompetencji oraz sposób przełamywania barier ograniczających ich  uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta.

Niezwykle istotny jest także wymiar społeczny działań, który powinien zakładać uczestnictwo różnorodnych grup społecznych. Udział ten powinien być faktyczny, a działania w ramach projektu powinny uwzględniać zarówno potrzeby jak i możliwości uczestników.

 

Termin składania ofert: 13.09.2019 roku do godziny 15:00.

 

Poświadczenie złożenia oferty zawierające sumę kontrolną wygenerowane z systemu witkac.pl. wraz papierową wersją oferty, należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.09.2019 roku w siedzibie organizatora konkursu: Urząd Miejski w Gdańsku, Sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska: 14-17), ul. Nowe Ogrody 8/12, ul. Partyzantów 74 (w informacji), ul. Wilanowska 2 (stanowisko 7) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

 

W przypadku przesłania poświadczeń złożenia oferty pocztą, o terminie złożenia poświadczenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

 

UWAGA: Oferty konkursowe należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl.

Link do Konkursu na Działania Kulturalne 2019 w Witkacu

https://www.witkac.pl/#contest/view?id=10574

Konsultacji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz zakresem formalnym przygotowania ofert, udzielają:

 

w kwestiach merytorycznych:

  • Lidia Miszczuk, pok. 124, 58 323 6168, mail: lidia.miszczuk@gdansk.gda.pl
  • Krystian Kujda pok. 155, tel. 58 323 65 17, mail: krystian.kujda@gdansk.gda.pl

w kwestiach finansowych:

Alina Kopicka, pok. 116, tel. 58 323 61 76, alina.kopicka@gdansk.gda.pl

 

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE 1341_19 23.08.2019 (102.48 KB)

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA 1341_19 (702.86 KB)

ZAŁĄCZNIK 1 do załącznika do ZARZĄDZENIA 1341_19 (427.29 KB)

ZAŁĄCZNIK 2 do załącznika do ZARZĄDZENIA 1341_19 (365.72 KB)

ZAŁĄCZNIK 3 do załącznika do ZARZĄDZENIA 1341_19 (509.32 KB)