PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2020

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza Konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2020 na realizację wydarzeń kulturalnych i innych zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację wydarzeń kulturalnych i innych zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty konkursowe należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2020 roku do godziny 17.00.

https://www.witkac.pl/#contest/view?id=11871

Poświadczenie złożenia oferty w wersji papierowej należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2020 roku w siedzibie organizatora konkursu: Urząd Miejski w Gdańsku, Sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska: 14-17), ul. Nowe Ogrody 8/12, ul. Partyzantów 74 (w informacji), ul. Wilanowska 2 (stanowisko 7) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

W przypadku przesłania poświadczeń złożenia oferty o terminie złożenia poświadczenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Poświadczenie powinno być czytelnie podpisane (w przypadku braku pieczątki z imieniem i nazwiskiem) przez właściwe osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną. W przypadku podpisania przez pełnomocnika, do poświadczenia złożenia oferty powinno być dołączone potwierdzone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo wraz z kopią potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.

Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa są organizacje mające status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i składające ofertę w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

W przypadku, kiedy organizacja wpisana jest do innego rejestru oferent załącza do poświadczenia złożenia oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) wypis z tego rejestru wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej. 

W przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tzw.  spółką non-profit – wymagane jest dołączenie do oferty kopii umowy lub statutu spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Oddziały terenowe organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nieposiadające osobowości prawnej mogą samodzielnie ubiegać się o dotacje, na podstawie pełnomocnictwa zarządu głównego organizacji (załączonego do poświadczenia złożenia oferty i potwierdzonego za zgodność
z oryginałem). Oddziały, samodzielnie składające ofertę muszą być wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze.

Oferent może złożyć w niniejszym konkursie nie więcej niż 3 oferty. Złożenie więcej niż 3 ofert powoduje automatycznie odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta w niniejszym konkursie

Do pobrania

Zarządzenie nr 1984-19 z dnia 16 grudnia 2019 r. (44.05 KB)

Szczegółowe warunku Konkursu na Wydarzenia Kulturalne 2020 - załącznik do zarządzenia nr 1984-19 (512.26 KB)

Oferta - załacznik nr 1 do Załącznika do Zarządzenia 1984-19 (168.06 KB)

Karta oceny zał nr 2 do Załącznika do Zarządzenia nr 1984-19 (100.41 KB)

Karta oceny z opisem -zał. nr 3 do Załącznika do Zarządzenia nr 1984-19 (174.76 KB)

Lidia Podleśna (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Kultury
Referat Polityki Kulturalnej