PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konkurs na Działania Kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka 2020

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ofertę konkursową należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2020 roku do godziny 16.00.

https://www.witkac.pl/#contest/view?id=11871

Potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.08.2020 roku w siedzibie organizatora konkursu:

a) ZOM nr 1 ul. Partyzantów 74 - pokój nr 210 I piętro,

b) ZOM Nr 3 ul. Nowe Ogrody 8/12 - pokój nr 40,

c) ZOM nr 4 ul. Wilanowska 2 - stanowisko informacji i składania korespondencji,

d)  lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12. W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia oferty za pomocą operatora pocztowego, o terminie złożenia Potwierdzenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Potwierdzenie powinno być czytelnie podpisane (w przypadku braku pieczątki z imieniem i nazwiskiem) przez właściwe osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną. W przypadku podpisania przez pełnomocnika, do Potwierdzenia złożenia oferty powinno być dołączone potwierdzone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo wraz z kopią potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.

Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa są organizacje mające status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i składające ofertę w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

W przypadku, kiedy organizacja wpisana jest do innego rejestru oferent załącza do Potwierdzenia złożenia oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) wypis z tego rejestru wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej. 

W przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tzw.  spółką non-profit – wymagane jest dołączenie do oferty kopii umowy lub statutu spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Oddziały terenowe organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nieposiadające osobowości prawnej mogą samodzielnie ubiegać się o dotacje, na podstawie pełnomocnictwa zarządu głównego organizacji (załączonego do Potwierdzenia złożenia oferty i potwierdzonego za zgodność z oryginałem). Oddziały samodzielnie składające ofertę muszą być wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze.

Oferent może złożyć w niniejszym konkursie nie więcej niż 1 ofertę. Złożenie więcej niż 1 oferty powoduje automatycznie odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta w niniejszym konkursie

do pobrania:

zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska 939/2020

zarządzenie 939.2020 (383.76 KB)

szczegółowe warunki konkursu 

szczegółowe warunki (2.51 MB)

oferta - wzór 

załącznik nr 1 - wzór oferty (961.77 KB)

karta oceny 

załącznik nr 2 - karta oceny (696.78 KB)

karta oceny z opisem 

Załącznik nr 3 - karta oceny z opisem 2020 (002) (119 KB)